Дейността на ДМСГД през 2013 година

В съответствие с националната сратегия „Визия за деинституциализация на децата в Република България” и нормативните промени в областта на политиките за децата и семейството през 2013 година продължи преструктурирането на ДМСГД град Дебелец.

Ръководството и екипът на Дома бяха изправени пред предизвикателството да продължат промените на класическия модел на резидентна институция чрез намаляване броя на децата, настанени за резидентна грижа, преодоляване на стереотипите на институционално отглеждане и обогатяване на предлаганите социални услуги за деца и семейства в общността.
Диагностично-лечебната, профилактичната, рехабилитационната, психологическата, педагогическата и социалната работа с децата бяха насочени към преодоляване на вредните последици от институционалната грижа и постигане на възможно най-добра социална интеграция.
За подобряване качеството на грижите и осъществяване на очакваните промени се работеше по следните направления:

Струкурни промени

От 1 януари 2013 година бяха съкратени 35 легла (понастоящем 110 от 145 легла през 2012 година). Така в ДМСГД град Дебелец през 2013 година за резидентна грижа останаха 90 легла. Към Дневен център за деца с проблеми в развитието град Велико Търново функционират 20 легла;
От 1 март 2013 година Жилищен блок 2 беше преместен от град Велико Търново в сградата в град Дебелец. Във Велико Търново продължи да работи Дневният център, предлагащ социални услуги в общността.

Човешки ресурси

От 1 януари 2013 година бяха съкратени 15 души от персонала на ДМСГД – град Дебелец (понастоящем 83 души от 98 души през 2012 година)
През цялата година се работеше за създаване на условия за пълноценна професионална реализация, непрекъсната квалификация и обучение на кадрите, работещи в Дома с цел промяна в нагласите и преодоляване на закостенелите стереотипи на институционална грижа.
Специалистите от екипа бяха включени в различни проекти и обучения – по програма „Внучето на баба”, по проект „Библиотека на играчките” и др.

Анализ на постигнатите резултати

През 2013 година в ДМСГД град Дебелец преминаха 178 деца, 58 от които деца от общността преминали през дневен център.
Домът се стреми да предлага отглеждане на децата в медико-социален риск в среда, близка до семейната. Специалистите от дома се ръководят от разбирането, че всички дейности по промоция, превенция и рехабилитация на физическото и психично здраве на децата в медико – социален риск имат за крайна цел да подпомогнат връщането на децата в биологичните им семейства, настаняване в приемни семейства или осиновяване.
В края на 2013 година анализът на дейността показва следните промени в статута на настанените деца:
– осиновени – 27 деца ( 24 в български семейства и 3 – в чуждестранни семейства)
– настанени в приемни семейства – 18 деца
– реинтегрирани в биологичните си семейства – 12 деца
През изтеклия период бяха проведени различни празници и множество развлечения „Баба Марта”, „Първа пролет”, „Великден”, „Разходка сред природата”, „Златна есен”, „Коледно звънче”, „Дядо Коледа”, честване на рожденни дни.
Всички те са съпроводени с подходяща украса, музика, подаръци и различни морални и материални мотивации за децата. На рожденниците се подготвяха торти, тържество и подаръци.

Предлагане на социални услуги в общността

ДМСГД – град Дебелец продължава да предлага социални услуги в общноста чрез дейноста на Дневен център за деца с проблеми в развитието – град Велико Търново.
Мисията на Дневен център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за децата с физически, психически и интелектуални затруднения от 0 до 7-годищна възраст от област Велико Търново.
Чрез предлаганите дейности (индивидуална и групова психотерапия; рехабилитационни процедури, логопедични занимания, музикални занимания, психо-социална подкрепа и консултиране на родителите на децата и референтните възрастни) дневния център продължава да работи за насърчаване и подкрепяне на социалното, емоционалното, интелекуалното и културното развитие на всички посещаващи го деца.
През 2013 година в Дневния център за деца с проблеми в развитието – град Велико Търново продължи специализираната работа с децата с нарушения от аутистичния спектър, което гарантира устойчивостта на приключилия през 2010 година проект. Чрез тази дейност Дневния център се утвърди като водещ в предоставянето на специализирани услуги за деца с аутистични нарушения в област Велико Търново.
Екипът на Дневен център се готви през 2014 година да отбележи 15 години от създаването му.

Подкрепа от общността

Усилията на ръководството и екипа на дома през годината бяха подкрепени от представители на местната власт. Специален гост на коледното тържество в Дома беше Великотърновският областен управител инж. Георги Рачев.
Домът продължи да работи в близко сътрудничество с общински, правителствени и неправителствени организации. И през 2013 година Домът продължи да се радва на вниманието на дарители и доброволци.
На всички, които подкрепиха усилията ни, ръководството и целият екип на дома изказват своята благодарност !
„Нова Година-нов късмет!
С тези мисли и голямо нетърпение очакваме настъпването на новата 2014, която се надяваме да донесе много здраве и още повече успехи и интересни случки и моменти , които да запомним и запечатаме в сърцата си завинаги.
А старата 2013 можем да изпратим с достойнство, окичена с множество гирлянди от нанизани дни изпълнени с много радост и сърдечност.