Дневен център


През 1998 година след проведена акредитация на Дом майка и дете /ДМД/ Дебелец от Централната акредитационна комисия към МЗ беше прието предложението за разкриване на Дневен център за деца с проблеми в развитието от семейна среда. Достигането до това предложение от ДМД към Централната акредитационна комисия бе в следствие на извършено проучване от ДМСГД /тогава ДМД/ относно броя деца, нуждаещи се от лечение и рехабилитация. Проучването беше извършено съвместно със специалиста по детска неврология за област Велико Търново.
На 01. 06. 1999 година беше открит Дневният център /ДЦ/, който продължава своята дейност и до сега, като непрекъснато разширява и усъвършенства услугите, които предлага.
ДЦ успява да предложи алтернатива на болничното лечение за деца с тежки физически и психични заболявания. Без да се откъсват от семействата си тези деца получават целогодишно екипно обслужване от лекари – педиатър и  специалист физикална медицина и рехабилитация, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, музикален педагог, медицински сестри и детегледачки. Част от специалистите са получили допълнителна квалификация в САЩ и Китай.
От март 2016 г. ДМСГД гр. Дебелец разполага с пътнически бус – Пежо Боксер, който се ползва единствено и само за транспорт на децата ползващи дневна грижа. Това улеснява родителите да се върнат на работните си места.
Приемът на деца в ДЦ се извършва по реда на чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето – с направление за ползване на социална услуга /дневна или почасова/ издадено от ДСП и заявление от родителите.
Капацитетът на Дневния център е 15 легла /10 легла за деца дневно пребиваване, с различна степен на увреждане и 5 легла за деца от аутистичния спектър/. В структурата на Дневния център съществува и група за деца на почасова грижа и пребиваване, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обучение на кандидат осиновители.

Работи всеки делничен ден от 07:30 – 18:00 часа.

Към настоящия момент ДЦ разполага с медицинска апаратура, както следва: BTL – 5000; Сонотер – 1С 3; Сономед – 3; Магнит 84; Интерфер 558, Хидромасажна вана „Aquadelicia Mini“ \тангентор\; Тонус 2М; Интервак 2Е 2; Компакт 100 и Солукс МЛХ 10.

Социалната мисия на центъра е:
• Да приобщава децата с проблеми в развитието към света на здравите и постигане на възможно най-добра интеграция.
• Да предотврати изоставянето на тези деца в специализираните институции.
• Да подпомага изграждането на позитивни отношения между децата и тяхното обкръжение.
• Да спомага за формирането на хуманни и толерантни отношения между обществото и децата с проблеми.

Дейности осъществявани в ДЦ:

Дейностите в ДЦ се осъществяват при спазване Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета с ПМС 256 от 7 ноември 2003 г. и Медицински стандарт „Педиатрия” – III – то ниво, утвърден с Наредба № 7 от 3 ноември 2016 г. на МЗ.

 1. диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата;
 2. работа с аутистични деца;
 3. изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;
 4. изготвяне на програма за работа в домашни условия;
 5. логопедични занимания; музикотерапия;
 6. провеждане на индивидуална и групова психотерапия;
 7. рехабилитационни процедури;
 8. обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия, като ко-терапевти за подпомагане на терапията;
 9. обучения на кандидат осиновители в практически занимания, касаещи последващото отглеждане на детето /умения за къпане, хранене, тоалет и пр./
 10. консултиране на родители на деца със специални нужди;
 11. „родителска група за споделяне” или т. нар. „училище за родители”;

Осъществяваната Медицинска рехабилитация включва:
1. Физикална терапия –  кинезитерапия – най-съвременни методики при лечение на деца с ДЦП (метод на Войта, метод на Бобат), ЛФК; термотерапия – топлинни процедури с гелови компреси, загряти до определена температура и приложени локално за осигуряване на миорелаксация; електротерапия – електростимулации на релативно отслабени мускули, някои от които са антагонисти на спастичните; магнитотерапия – транскраниално нискочестотно импулсно магнитно поле (НЧИМП) – прилага се при деца с изоставане в психомоторното развитие, при деца с фиксирана форма на ДЦП; механотерапия – упражнения с уреди, засилващи определени мускулни групи; водолечение; ултразвук; лечение чрез интерферентни токове;
2. сеанси по релационна психомоторика;
3. арт – терапия.

Постигнати резултати.

В първите години работата в ДЦ съвсем не е лека. С време, упорство и непрекъсната квалификация на специалисти и персонал резултатите не закъсняват. За периода от откриването на ДЦ до сега през центъра са преминали близо 1000 деца. От тях със значително подобрение са 40 %, с подобрение 32 % от децата. Напълно оздравените деца са 26 %, а без подобрения 2 %.