ДЕКЛАРАЦИЯ отсъствие/присъствие

Долуподписаният/ните …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Родител/и на детето: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ползващо социални услуги в Дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца- град Дебелец, с настоящото

 ДЕКЛАРИРАМ/МЕ, че

Запознат/ти съм/сме и ще спазвам/ме реда за следното:

За всяко отсъствие на детето от целодневна или почасова грижа в Дневния център към ДМСГД – гр. Дебелец предварително ще информирам ръководителя или съответния специалист.

Разбирам, че това се изисква от мен, в случай на възникнали обстоятелства /без значение дали касаят един ден, един месец или друг период от време/, които налагат отсъствие на детето от целодневна или почасова грижа в Дневния център към ДМСГД – гр. Дебелец.

При подновяване на възможността за посещение на детето в Дневния център към ДМСГД – гр. Дебелец, отново предварително ще информирам ръководителя или съответния специалист.

Разбирам, че това се изисква от мен, за да може детето ми да получи адекватна грижа и качествени услуги, като бъде требвано за храна и включено в графика за работа на специалистите/та.

Телефонът за връзка с екипа на Дневния център е 0879252704.

 

Дата: ………………………..

                                    Декларатор: 1.…………………………

                                                                                                 / ………………………………../

Декларатор: 2 ……………………………

                                                                                                 / ………………………………../