Документи

Кодекс за етично поведение – 2016 г. Изтеглете документа
Етичен кокедкс на ДМСГД Дебелец – 2015 г. Изтеглете документа
Вътрешни правила за докладване нарушения на етичния кодекс – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за достъп до обществена информация – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за прием на деца – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за напускане – 2016 г. Изтеглете документа
Правилник контакти – 2016 г. Изтеглете документа
Процедура посетители – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за координация – 2016 г. Изтеглете документа
Процедура при смърт на дете – 03.07.2016 г. Изтеглете документа

П Р А В И Л А за реда и организацията на медицинската документация, свързана с настанените деца в ДМСГД – Дебелец

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

СЕМЕЕН КОДЕКС

Етичен кодекс за работа с деца

НАРЕДБА № 8 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

НАРЕДБА № 49 ОТ 18.10. 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЗ ЗА БП И ДМСГД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДМСГД

П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО КЪМ ДМСГД ГР. ДЕБЕЛЕЦ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДМСГД – ГР. ДЕБЕЛЕЦ

Годишен отчет на Комисията за достъп до обществена информация в  ДМСГД – Дебелец