Документи

Кодекс за етично поведение – 2016 г. Изтеглете документа
Етичен кокедкс на ДМСГД Дебелец – 2015 г. Изтеглете документа
Вътрешни правила за докладване нарушения на етичния кодекс – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за достъп до обществена информация – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за прием на деца – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за напускане – 2016 г. Изтеглете документа
Правилник контакти – 2016 г. Изтеглете документа
Процедура посетители – 2016 г. Изтеглете документа
Правила за координация – 2016 г. Изтеглете документа
Процедура при смърт на дете – 03.07.2016 г. Изтеглете документа

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Закон за защита срещу дискриминация

СЕМЕЕН КОДЕКС
(Обн., ДВ, бр. 41 от 28.05.1985 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1992 г.; попр., бр. 15 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г.; доп., бр. 84 от 2003 г.; изм., бр. 42 от 17.05.2005 г., бр. 30/2006 г., изм. ДВ бр. 59/2007 г.)

Етичен кодекс за работа с деца
Наредба №29 на МЗ за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и ДМСГД
Наредба №39 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Наредба за имунизациите в РБългария
Наредба №21 на МЗ за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
(Обн., ДВ, бр. 49 от 16.06.2000 г.; изм., и доп., бр. 93/2004 г., изм. ДВ бр. 62/2007 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО КЪМ ДМСГД ГР. ДЕБЕЛЕЦ

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето