ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето

Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 25.07.2003 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г., доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 8.04.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 8/2003 г., стр. 427; кн. 4/2004 г., стр. 302; кн. 5/2005 г., стр. 557

Библиотека закони – АПИС, т. 1, р. 3, № 190а

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

Чл. 2. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето разработва всяка година проект на Национална програма за закрила на детето, която съвместно с министъра на труда и социалната политика предлага на Министерския съвет.

(2) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отчита изпълнението на Националната програма за закрила на детето с ежегодния доклад до Министерския съвет по чл. 17а, т. 16 от Закона за закрила на детето.

Чл. 3. (1) Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция „Социално подпомагане“ общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината.

(2) В общинската програма по ал. 1 се планират и социалните услуги за деца.

Глава втора

ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Чл. 4. (1) При осъществяване на своите функции и правомощия органите за закрила на детето се ръководят от висшите интереси на детето във всички свои действия, отнасящи се до децата и техните семейства.

(2) Органите за закрила на детето са длъжни да осигурят на детето закрила и грижи, каквито са необходими за неговото благосъстояние, като предприемат своевременно всички необходими законодателни и административни мерки.

Чл. 5. (1) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето работят в координация, съдействие и сътрудничество при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

(2) Органите по ал. 1 съобразно своята компетентност координират действията си, като формулират общи цели и правила на работа.

(3) Органите по ал. 1 си съдействат, като предприемат съгласувани действия при работата си по конкретни случаи за закрила на децата и техните семейства.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Комисията за закрила на детето е консултативен орган към дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане на територията на обслужваните от дирекцията общини.

(2) Комисията по ал. 1:

 1. подпомага дирекция „Социално подпомагане“ при разработването на общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община;
 2. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) подпомага дирекция „Социално подпомагане“ за сътрудничеството, координацията и обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво;
 3. осъществява други дейности, възложени с нормативен акт.

Чл. 7. (1) Комисията за закрила на детето се състои от 9 до 15 членове. Председател на комисията е директорът на дирекция „Социално подпомагане“.

(2) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Съставът на комисията се определя със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и лица с обществен авторитет, учени, както и представители на медиите в общината.

Чл. 8. (1) Комисията за закрила на детето провежда редовни заседания най-малко веднъж на два месеца по предварително установен дневен ред.

(2) Всяка комисия за закрила на детето приема правила за реда и организацията на своята работа.

(3) Материално-техническото и финансовото осигуряване на работата на комисията се осъществява от дирекция „Социално подпомагане“.

Глава трета

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Закрила на дете се предоставя след оценка на постъпил сигнал в дирекция „Социално подпомагане“.

(2) Сигналът може да бъде подаден от самото дете, родителите, физически лица, държавни органи или други юридически лица.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Сигналът може да постъпи в дирекция „Социално подпомагане“ писмено, устно или чрез активно набиране на информация от социалните работници в дирекцията.

(2) Писмено постъпилият сигнал се завежда в дневник за регистриране съгласно приложение № 1.

(3) Устно постъпилият сигнал се описва във формуляр съгласно приложение № 2, след което се завежда в дневника по ал. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Активно набиране на информация се осъществява чрез проучване състоянието на децата и семействата в общината.

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете, или по преценка на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Чл. 11. Сигнал по въпрос, който се отнася до дейността на друга институция, се изпраща към нея по компетентност.

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При постъпване на сигнал в органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето за нарушаване правата на дете сигналът се изпраща незабавно в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето.

Чл. 13. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ съвместно с началника на регионалния инспекторат по образованието и директора на районния център по здравеопазване предоставят писмено информация на всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, специализирани институции, лечебни заведения и общопрактикуващи лекари за телефон и адрес за уведомяване съгласно чл. 7 от Закона за закрила на детето.

Чл. 14. (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Социалният работник извършва проучване и оценка на сигнала, като събира необходимата информация от семейството, детето, училището, детската ясла и градина, специализираната институция, роднини, близки, съседи, друга дирекция „Социално подпомагане“, личен лекар и от други източници при необходимост.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Социалният работник в дирекция „Социално подпомагане“ след извършване на проучване и оценка на сигнала и при установяване на риск за детето открива случай.

Чл. 16. (1) Срокът за събиране на първоначална информация и оценяване по сигнала е 10 дни от получаването му в дирекция „Социално подпомагане“.

(2) Срокът за оценяване по случая е 4 седмици от получаването на сигнала в дирекция „Социално подпомагане“.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.).

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) Въз основа на направената оценка социалният работник изготвя план за действие, който включва дългосрочна цел и краткосрочни цели, дейности за тяхното постигане и мерки за закрила.

(2) Планът за действие се съгласува с родителите на детето, с настойника, с попечителя или с лицето, полагащо грижи за детето, ако това не противоречи на интересите на детето и не нарушава правата му.

(3) Социалният работник организира периодично срещи за преглед на оценката и изпълнението на плана за действие с всички заинтересувани страни.

(4) Срещите по ал. 3 се провеждат периодично в зависимост от развитието на случая, но най-малко на 6 месеца.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Социалният работник открива досие на детето, в което се прилагат събраните по случая информация, документи и формуляри съгласно приложение № 3.

Чл. 18. (1) Целта на мерките за закрила в семейна среда е да бъдат подпомогнати детето и семейството в зависимост от възможностите за отглеждане и възпитание на детето.

(2) Мерките, предвидени в чл. 23 от Закона за закрила на детето, се прилагат съгласно изготвения план за действие.

(3) Мерките за закрила на детето могат да се осъществяват и чрез социални услуги.

(4) При отказ за сътрудничество от страна на родител, настойник или попечител или на лицето, което полага грижи за детето, по предложение на социалния работник, водещ случая, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава задължително предписание.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Задължителното предписание по ал. 4 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя на детето, родителите, настойниците и попечителите или на лицата, полагащи грижи за детето:

 1. информация за социалните услуги за деца и семейства на територията на областта съобразно потребностите на детето и изготвения план за действие;
 2. списък на доставчиците на съответната социална услуга;
 3. проект на договор за предоставяне на социалната услуга.

(2) Родителите или лицата, полагащи грижи за детето, както и децата се насърчават за активно участие в избора на социалните услуги.

(3) При определяне на необходимостта от ползване на социални услуги първостепенно значение имат висшите интереси на детето.

Чл. 20. (1) При постигане на съгласие за предоставяне на социални услуги и избор на доставчика на социалната услуга между дирекция „Социално подпомагане“ и родителите на детето или настойниците и попечителите те подават писмена молба до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

(2) Дирекция „Социално подпомагане“ дава направление съгласно приложение № 4 до доставчика на социалната услуга.

(3) Социални услуги по избор на потребителя на социални услуги без направление от дирекция „Социално подпомагане“ могат да се предоставят, като се заплаща по договаряне с доставчика на социални услуги.

(4) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) В случаите, при които:

 1. не може да се постигне контакт или няма заявено желание от страна на родителите, попечителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, ползването на социални услуги се извършва въз основа на заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“;
 2. се предоставя закрила на деца, пострадали от насилие или жертви на трафик, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за настаняване в кризисен център и/или ползване на други форми на социални услуги и издава задължително предписание на родителите с оглед защита на правата на децата;
 3. се ползва заместваща приемна грижа, дирекция „Социално подпомагане“ дава направление след изричното определяне на възможност за ползване на този вид услуга в административната заповед и/или в съдебното решение за настаняване на детето извън семейството.

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Кметът на общината договаря с други доставчици на социални услуги одобрените с общинската програма социални услуги за деца с договор по чл. 18, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на дирекция „Социално подпомагане“ и потенциалните потребители писмена информация съгласно чл. 40в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г. и бр. 40 от 2003 г.), както и да сключи съгласуван с дирекция „Социално подпомагане“ договор за предоставяне на социални услуги.

Чл. 22. (1) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) В 10-дневен срок, считано от датата на прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга, доставчикът на социални услуги представя в дирекция „Социално подпомагане“ писмен доклад за резултата, с оглед на което се актуализира планът за действие по чл. 16а.

(2) При предоставяне на дългосрочна социална услуга писмен доклад се представя и периодично, но не по-рядко от 3 месеца.

Чл. 23. Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството, освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При предприемане на настаняване на детето извън семейството се проучва възможността за настаняване в семейство на роднини или близки.

(2) Дирекция „Социално подпомагане“ подготвя становище за годността на близките или роднините да отглеждат детето.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Семейството на роднините или близките на детето дава съгласието си по чл. 27, ал. 3 от Закона за закрила на детето с писмена декларация до директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) Дирекция „Социално подпомагане“ и доставчиците на социални услуги организират самостоятелно и/или съвместно консултации и обучение на кандидатите за осиновители и на осиновителите.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) Дирекция „Социално подпомагане“ осигурява наблюдение за проследяване на адаптацията и развитието на детето в следосиновителния период в срок две години от датата на осиновяването. Наблюдението се извършва върху отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси.

(2) Първото посещение се осъществява не по-късно от една седмица след постъпване на информация в дирекция „Социално подпомагане“, че детето е осиновено.

(3) Посещенията се осъществяват не по-малко от четири пъти.

(4) За всяко посещение се изготвя доклад.

(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) За наблюдението по ал. 1 до 31 декември на съответната година се изготвят годишни доклади от дирекция „Социално подпомагане“, които се предоставят на регионалната дирекция за социално подпомагане.

Чл. 27. Детето се настанява в приемно семейство с решение на съда или със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ като мярка за закрила съобразно изготвения план за действие.

Чл. 28. Настаняването на детето в специализирана институция се предприема като крайна мярка за закрила след изчерпване на възможностите за отглеждане от роднини или близки, осиновяване и при липса на подходящо приемно семейство, освен в случаите на спешно настаняване.

Чл. 29. (1) При осъществяване на текущата практическа дейност по закрила на детето социалният работник информира по подходящ начин родителите и детето за правата и задълженията им.

(2) Органите на изпълнителната власт при осъществяване на държавната политика за закрила на детето според своите правомощия разработват програма за информиране на децата и родителите относно техните права и задължения.

(3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето координира действията на органите на изпълнителната власт при изпълнение на задълженията им по ал. 2.

Чл. 30. (1) При осъществяване на държавната политика органите на изпълнителната власт според своите правомощия предприемат превантивни мерки за сигурност и защита на детето с цел да се предотврати попадането на детето в риск.

(2) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето координира действията на органите на изпълнителната власт при изпълнение на задълженията им по ал. 1.

Чл. 31. Дирекция „Социално подпомагане“ осигурява правна помощ на детето и родителите, като дава съвети и консултации по въпроси, свързани с правата на детето.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Дирекция „Социално подпомагане“ осигурява специални грижи за децата с увреждания, като консултира предприеманите действия съвместно с лекар, психолог, педагог или други специалисти при необходимост съобразно увреждането на детето.

(2) Здравните заведения и органите, извършващи експертиза на работоспособността, уведомяват дирекция „Социално подпомагане“ за дете в риск в 3-дневен срок от раждането на детето или от констатирането на увреждането.

Чл. 33. (1) Спешното настаняване извън семейството се предприема в случаите, когато има опасност за здравето и живота на детето.

(2) Настаняването се извършва незабавно след получаването на сигнала със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

(3) При спешно настаняване извън семейството проучването започва незабавно и се извършва в срок до 10 дни от издаване на заповедта.

(4) При необходимост от промяна на мярката за закрила или прекратяване на настаняването директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава нова заповед.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Дирекция „Социално подпомагане“ прави искане пред съда за налагане на мерките по заповедите по ал. 2 и 4 след приключване на проучването в едномесечен срок от издаването им.

Глава четвърта

(В сила от 1.01.2004 г.)

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и юридическите лица могат да предоставят социални услуги за деца след получаване на лиценз и вписване в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на специализираните институции за деца, които имат статут на държавни или общински юридически лица.

(3) За получаване на лиценз лицата по ал. 1 подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление съгласно приложение № 6, към което прилагат следните документи:

 1. заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация;
 2. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 3. удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд;
 4. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) заверен препис от лицата по ал. 1 картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
 5. (отм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.);
 6. свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – на членовете на управителните им органи;
 7. описание на социалната услуга – за кого е предназначена, дейности, които ще се извършват, човешки и материални ресурси, финансов план.

(4) Документ по ал. 3, т. 3 подават само лицата, регистрирани по Търговския закон.

(5) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят легализиран препис на документи, издадени от компетентния орган на съответната държава за предоставяне на социални услуги за деца. Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), обнародвана в ДВ, бр. 45 от 2001 г., или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.). Документите трябва да са снабдени с преводи на български език, извършени и заверени по съответния ред.

Чл. 35. (1) Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им от комисия, съставена от представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

(2) Членовете на комисията се утвърждават поименно от председателя на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на съответните министри и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(3) Дейността на комисията се подпомага административно от Държавната агенция за закрила на детето.

Чл. 36. (1) Председателят на комисията свиква заседанията съобразно постъпилите заявления и уведомява членовете за насрочените заседания.

(2) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките й членове.

(3) Комисията разглежда заявленията за лицензиране, провежда обсъждане и взема решение с явно гласуване с мнозинство повече от две трети от присъстващите членове.

(4) При необходимост комисията може да поиска становища от други специалисти в областта на закрила на детето.

(5) За заседанията на комисията се води протокол.

Чл. 37. (1) В срок един месец от постъпването на заявлението комисията прави мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване или за отказване на лиценз.

(2) Комисията уведомява заявителя в 7-дневен срок от разглеждането на заявлението при установена неточност или непълнота в документите по чл. 34, ал. 3 и дава указания и срок за отстраняването им.

(3) В този случай срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на съобщението до отстраняване на непълнотите.

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава лиценз или отказва издаването му, ако заявителят не отговаря на условията, посочени в чл. 43в от Закона за закрила на детето, не по-късно от два месеца от постъпване на заявлението за издаване на лиценз.

(2) Лицензът се издава в два екземпляра съгласно приложение № 7, като първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Държавната агенция за закрила на детето.

(3) Заповедта за издаване на лиценз или отказът за издаването му се съобщава писмено на заявителя в 7-дневен срок от датата на издаването му.

(4) Лицензът се връчва след представяне на платежен документ за платена такса за издаване на лиценз.

Чл. 39. При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 34, ал. 3, доставчикът на социални услуги за деца е длъжен в 14-дневен срок писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето и да представи съответния документ.

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Действието на лиценза се прекратява преди изтичането на срока на неговата валидност считано от датата на:

 1. искането на неговия притежател за прекратяване;
 2. отнемането му.

Чл. 41. (1) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава мотивирана заповед за отнемане на лиценза при констатиране на основанията, посочени в чл. 43д от Закона за закрила на детето.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица в срок до 7 дни след датата на издаването на заповедта.

(3) По преценка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето на доставчика на социални услуги за деца може да се определи подходящ срок за отстраняване на нарушението, но не повече от 6 месеца. В случай че в този срок нарушението не бъде отстранено, лицензът се отнема.

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Нов лиценз може да бъде издаден след изтичане на една година от отнемането му.

Чл. 43. Представените документи по чл. 34, ал. 3 се съхраняват в Държавната агенция за закрила на детето съгласно Закона за Държавния архивен фонд и са достъпни за всички заинтересувани лица.

Чл. 44. (1) За дейността на комисията по чл. 35, ал. 1 се води следната задължителна документация:

 1. регистър за постъпилите заявления;
 2. протоколна книга;
 3. регистър за издадените лицензи.

(2) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа:

 1. името, седалището и адреса на получателя на лиценза;
 2. вида на лицензираната дейност;
 3. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) номера и датата на издадения лиценз;
 4. датата на връчване на лиценза и подписа на получателя;
 5. датата на подновяване или на отнемане на лиценза.

Чл. 45. При издаване или подновяване на лиценз се заплаща такса в размер 50 лв., която се внася във фонд „Социално подпомагане“.

Глава пета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИ

Чл. 46. (1) За подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ и/или помощ в натура.

(2) Помощта по ал. 1 е предназначена за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства.

(3) Финансовата помощ по ал. 1 е:

 1. месечна;
 2. еднократна.

(4) База за определяне на финансовата помощ и помощта в натура е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) Помощ за превенция, отглеждане на детето при близки и роднини или в приемно семейство се отпуска, при условие че:

 1. лицето/семейството имат настоящ адрес, идентичен с този на детето, за което полагат грижи;
 2. лицето е родител на детето или детето е настанено при него по реда на Закона за закрила на детето;
 3. родителите или лицето, което полага грижи за детето, сътрудничат на дирекция „Социално подпомагане“ за постигане на целите, определени в плана за действие.

(2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) Помощ за реинтеграция се отпуска, при условие че:

 1. лицето е родител на детето;
 2. родителят сътрудничи на дирекция „Социално подпомагане“ за постигане на целите, определени в плана за действие.

Чл. 48. (1) За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до четири пъти в годината.

(2) Еднократна помощ е помощ, различна от месечната, и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.

(3) Общият размер на еднократната помощ за годината е до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход.

(4) Еднократната помощ по ал. 1 може да се предоставя в пари и/или в натура.

Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) За деца, настанени за отглеждане при роднини и близки, могат да се отпускат месечни помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, и на ненавършилите пълнолетие деца е по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход.

(2) Размерът на месечната помощ се определя по предложение на социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ и се диференцира съобразно възрастта на детето:

 1. до 7 години – до 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
 2. от 7 до 14 години – до 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
 3. от 14 до 18 години – до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на сключен договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Средствата по ал. 1 са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:

 1. до 7 години – 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
 2. от 7 до 14 години – 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
 3. от 14 до 18 години – 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи, към месечната помощ по чл. 49 или към средствата, предоставяни по чл. 50 , се изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален доход независимо от дохода на семейството.

Чл. 52. (1) Помощите се отпускат въз основа на молба-декларация съгласно приложение № 8, подадена от лицето/семейството, което полага грижи за детето, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето и след представяне на лична карта или личен паспорт.

(2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

 1. копие от акта за раждане на детето;
 2. заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето;
 3. документ за здравословното състояние на детето – само за деца с физически или психически увреждания;
 4. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.).

(3) При необходимост дирекция „Социално подпомагане“ може да изисква и други документи.

Чл. 53. В срок до 20 дни от подаване на молба-декларацията директорът на дирекция „Социално подпомагане“ се произнася с решение съгласно приложение № 9 за отпускане на помощта или с мотивиран отказ.

Чл. 54. (1) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта.

(2) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и по безкасов път.

Чл. 55. (1) Месечните помощи се прекратяват с решение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.

(2) Месечните помощи се изменят и спират с решение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за това.

(3) Месечните помощи се възобновяват с решение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 56. Дирекция „Социално подпомагане“ води задължителна документация за отпуснатите помощи. Срокът за съхраняване на документацията е 5 години считано от месеца на прекратяване отпускането на помощите.

Чл. 57. Недължимо изплатените помощи по Закона за закрила на детето, когато са получени недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавните вземания.

Глава пета „а“

(Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО

Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) Трудовият договор по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето се сключва между директора на дирекция „Социално подпомагане“ и утвърденото професионално приемно семейство преди настаняването на дете в семейството за първи път.

(2) В случаите, когато професионалното приемно семейство се състои от двама съпрузи, трудовият договор се сключва само с единия от тях.

(3) Трудовото правоотношение между професионалното приемно семейство и директора на дирекция „Социално подпомагане“ е основно трудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

(4) При настаняване на детето дирекция „Социално подпомагане“ дава писмени указания на приемното семейство, с което е сключен трудовият договор, за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения.

Чл. 57б. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За всяко дете, настанено в професионално приемно семейство, се сключва и договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Чл. 57в. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) Размерът на основното месечно трудово възнаграждение на професионалното приемно семейство се определя, както следва:

 1. при настаняване на едно дете – 130 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната;
 2. при настаняване на две деца – 140 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната;
 3. при настаняване на три или повече деца – 150 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната.

(2) В периода, през който в професионалното приемно семейство не е настанено дете и семейството не е в платен годишен отпуск, се заплаща основно месечно трудово възнаграждение в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната.

(3) Периодът по ал. 2 не може да надвишава един месец за една календарна година.

(4) В случаите, когато детето е пребивавало в професионалното приемно семейство по-малко от един календарен месец, трудовото възнаграждение се определя пропорционално на броя на дните.

Чл. 57г. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) Професионалното приемно семейство само определя разпределението на работното си време в съответствие с потребностите на детето и работи при условията на ненормиран работен ден.

(2) Професионалното приемно семейство има право на основен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда и на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Глава шеста

КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Чл. 58. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето осъществява:

 1. контрол по спазване на стандартите за качество на социалните услуги за деца по реда, определен в наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;
 2. (доп. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) контрол по спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и от юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето;
 3. наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето.

Чл. 59. Контролът по чл. 58, т. 2 и 3 се осъществява чрез:

 1. периодични проверки по утвърден план от председателя на Държавната агенция за закрила на детето;
 2. проверки при сигнал за нарушения на правата на детето.

Чл. 60. (1) При извършване на проверка длъжностното лице от Държавната агенция за закрила на детето се легитимира със служебна карта и представя заповед за проверка.

(2) Проверката се извършва в присъствието на ръководителя на проверявания обект, а когато това не се осигури, проверката се извършва самостоятелно.

Чл. 61. При извършване на проверката длъжностните лица от Държавната агенция за закрила на детето имат право:

 1. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) да посещават без ограничение посочените в чл. 17а, т. 14 и 15 от Закона за закрила на детето обекти;
 2. да изискват обяснения и предоставяне на документи, справки и сведения;
 3. да получават пряко от детето или от неговите родители или от лицата, които полагат грижи за него, необходимата информация.

Чл. 62. (1) За изяснените факти и обстоятелства, имащи значение за случая, се съставя констативен протокол, в който се обсъждат обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.

(2) Копие от протокола се изпраща на по-горестоящия орган или на органа на управление на проверяваното лице.

(3) При установяване на нарушения, които са от компетентността на други органи, служителите на Държавната агенция за закрила на детето ги уведомяват незабавно.

Чл. 63. (1) При констатиране на нарушения председателят на Държавната агенция за закрила на детето или упълномощено от него длъжностно лице издават задължителни предписания за отстраняването им.

(2) Копие от задължителните предписания се изпраща на по-горестоящия орган или на органа на управление на проверяваното лице.

(3) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) След изтичането на срока за изпълнение на задължителните предписания ръководителят на проверявания обект незабавно информира писмено председателя на Държавната агенция за закрила на детето за предприетите мерки по изпълнението на задължителните предписания или за причините за тяхното неизпълнение.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При неизпълнение на задължителните предписания служителите на Държавната агенция за закрила на детето незабавно уведомяват по-горестоящия орган или органа на управление на проверяваното лице.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето може да предлага на ръководителите на проверяваното лице налагане на дисциплинарни наказания на лицата, нарушили служебните си задължения, с което са причинили нарушаване на правата на дете.

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Задължителното предписание по ал. 1 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 64. Държавните органи и съответните длъжностни лица от проверяваните обекти са задължени да предоставят информация и да оказват съдействие на Държавната агенция за закрила на детето при извършване на проверките.

Глава седма

(Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Чл. 65. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) (1) Националната информационна система по чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето се структурира на три информационни нива – общинско, регионално и национално.

(2) Въвеждането на данните на общинско ниво се осъществява от дирекция „Социално подпомагане“ на територията на обслужваните от дирекцията общини.

(3) Въвеждането на данните на регионално ниво се осъществява от регионалната дирекция за социално подпомагане.

Чл. 66. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) На национално ниво председателят на Държавната агенция за закрила на детето поддържа, ръководи и координира функционирането на Националната информационна система.

Чл. 67. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Въвеждането и поддържането на данните в Националната информационна система се осъществява при спазване на следните правила:

 1. всяка констатирана промяна в обстоятелствата, подлежащи на въвеждане в Националната информационна система, се отбелязва в 3-дневен срок от установяването й;
 2. допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно;
 3. отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства;
 4. в случаите по т. 3 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата на извършеното действие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. По смисъла на правилника:
 1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
 2. „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
 3. „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване.
 5. „Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
 6. „Сигнал“ е постъпила в дирекция „Социално подпомагане“ информация за дете в риск или за нарушаване правата на дете.
 7. „Лица, които полагат грижи за детето“ са роднини и близки, приемно семейство или ръководител на специализирана институция, при които детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето.
 8. „Досие“ е съвкупност от всички документи, данни, подадени декларации, протоколи, планове, кореспонденция и документи (доклади) по извършени действия за прилагане на мерките по закрила на детето, даващи информация по случая за всяко дете в риск.
 9. (Нова – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) „Заместваща приемна грижа“ е услуга за дете, настанено извън семейството, която се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства с цел подкрепа на приемното семейство или семейството на роднини или близки за осигуряване на отдих и за деца с дългосрочен престой в специализирана институция за интегриране в общността.
 10. (Предишна т. 9 – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) „Доходи“ за отпускане на финансова помощ и/или на помощ в натура по реда на този правилник са всички приходи, произхождащи от:

а) трудова дейност;

б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;

г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;

д) наем, рента и аренда;

е) авторски и лицензионни възнаграждения;

ж) дивиденти и доходи от дялово участие;

з) премии и награди от спортни състезания;

и) обезщетения и помощи;

к) пенсии;

л) стипендии;

м) месечни помощи за дете до навършване на 18 години;

н) месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 8 от Закона за семейните помощи за деца;

о) присъдени издръжки;

п) други.

 1. (Предишна т. 10 – ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Не се считат за доходи при определяне размера на финансовата помощ и/или на помощта в натура:

а) помощите, отпуснати по реда на правилника;

б) месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;

в) (отм., предишна б. „г“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

г) (предишна б. „д“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) еднократната помощ при раждане по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;

д) (предишна б. „е“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) хуманитарните помощи;

е) (предишна б. „ж“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

ж) (предишна б. „з“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

з) (предишна б. „и“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;

и) (предишна б. „к“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

к) (предишна б. „л“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й;

л) (предишна б. „м“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) трудовото възнаграждение, получено през последния месец от участие в Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“;

м) (предишна б. „н“ – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) стипендиите, получени по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Правилникът се приема на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 36 от 2003 г.).
 • 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на глава четвърта, която влиза в сила от 1 януари 2004 г.
 • 4. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 на Министерския съвет от 6 ноември 2006 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

(ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителни разпоредби

 • 32. Навсякъде в правилника думите „лицензия“, „лицензията“ и „лицензиите“ се заменят съответно с „лиценз“, „лицензът“ и „лицензи“.
 • 33. Навсякъде в правилника думите „отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ и „отдел „Закрила на детето“ се заменят съответно с „дирекция „Социално подпомагане“.

Заключителни разпоредби

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 35. Параграф 18, т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, а § 25 влиза в сила от 1 януари 2007 г.
                                                     Приложение № 1 

към чл. 10, ал. 2

Дневник за регистриране на сигнали

 

№ по ред, дата и час на подаване на сигнала Име и адрес на детето Данни за родителите – имена и адреси Лице, полагащо грижи за детето – име и адрес Лице, подало сигнала – име и адрес (ако са известни) Повод за подаване на сигнала Социален работник, приел сигнала

 

 

                                                     Приложение № 2 

към чл. 10, ал. 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТЕН СИГНАЛ
Дата: ………………
Име, презиме, фамилия на детето: ……………………………………
…………………………………………………………………
Адрес: …………………………………………………………..
Други известни данни за детето: …………………………………….
…………………………………………………………………
Данни за родителите (лицата, полагащи грижи за детето): ……………….
…………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия, адрес) 
Повод за подаване на сигнала: ………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Лице, подало сигнала: ……………………………………………..
(име, фамилия, адрес, познава ли детето)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Социален работник, приел информацията: ………………………………
Дата: ……………… Подпис: ………………..
Час: ……………….
Възложено на социален работник: …………………………………….
Срок за проверка: …………………………………………………
Началник на дирекция „Социално подпомагане“: …………………………
Дата: ………………..

 

                                                     Приложение № 3 

към чл. 17
(Изм. – ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

РАЗВИТИЕ НА СЛУЧАЯ
Вписват се всички важни събития, свързани със случая, и разрешаването им.
Име, презиме, фамилия на детето:

 

ЕГН: Адрес:

 

ДАТА СЪБИТИЕ

 

Подпис на социалния работник:……………….

 

                                                     Приложение № 4 

към чл. 20, ал. 2

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ
Дирекция „Социално подпомагане“ …………………………………….,
дирекция „Социално подпомагане“
Насочва детето/децата ………………………………………………
(име, фамилия, адрес, ЕГН)
………………………………………………………………….
и/или родителите (лицата, полагащи грижи)
………………………………………………………………….
(име, фамилия, адрес, ЕГН)
До ……………………………………………………………….
(наименование и адрес на лицензирания доставчик на социални услуги)
………………………………………………………………….
За предоставяне на социална услуга …………………………………..
(вид на услугата)
………………………………………………………………….
Краткосрочна и/или дългосрочна услуга: ……………………………….
Описание на случая: ………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Описание на потребностите, установени при оценката: ……………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Моля в 10-дневен срок считано от датата на прекратяване предоставянето
на краткосрочната социална услуга представете писмен доклад за резултата
(при предоставяне на дългосрочна социална услуга предоставяйте писмен
доклад и периодично, но не по-рядко от три месеца).
Дата: ……………………….. Директор: ………………….

 

 

                                                     Приложение № 5 

към чл. 25, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
гр./с…………

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Кандидат-осиновител:
Име, презиме, фамилия:…………………………………………………………
ЕГН:…………………………..тел.:……………………………
Настоящ адрес:……………………………………………………
Образование:……………………………………………………..
Какво работи в момента:……….…………………………………….
На какъв език се говори в семейството:………………………………
Религия:…………………………………………………………
Граждански статус:………………………………………………..
Съпруг/съпруга:…………………………………………………..
Име, презиме, фамилия:……………………………………………
ЕГН:……………………………тел.:………………………….
Настоящ адрес:……………………………………………………
Образование:……………………………………………………..
Какво работи в момента:……………………………………………
На какъв език се говори в семейството:………………………………
Религия:…………………………………………………………
Граждански статус:………………………………………………..
2. Икономическо състояние: ………………………………………..
а) среден доход на член от семейството през последните 6 месеца……..
б) жилище (подчертайте): собствено, под наем, брой стаи…………….
3. Какво дете бихте искали да осиновите?
Възраст на детето…………………………………………………
брой деца………………………………………………………..
предпочитания към пола на детето……………………………………
4. Бихте ли осиновили дете със: (Отговорете с “да” и “не”.)
а) физически увреждания
б) умствени увреждания
в) нуждаещо се от лечение
г) преживяло насилие
5. Имате ли собствени деца:
а) да
б) не
6. Били ли сте осъждани? (Ако отговорът е “да”, напишете кога, за какво престъпление.)
1. не       да……………………………………………
2. не       да……………………………………………
7. Имате ли хронични заболявания? (Ако отговорът е “да”, напишете какви.)
1. не       да……………………………………………
2. не       да……………………………………………
8. Причини, поради които искате да осиновите дете:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

 

Дата: Подпис:

1……………..
2……………..

 

                                                    Приложение № 6 

към чл. 34, ал. 3

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

 

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………,

 

(пълно наименование на лицето)

 

регистрирано ……………………………………………………..,

 

(акт за регистрация)

 

седалище и адрес на управление: ……………………………………..

 

телефон: ……………………….. факс: ………………………….

 

данъчен номер: ………………….. БУЛСТАТ: ……………………….

 

юридическото лице се представлява от: ………………………………..

 

Моля да ми бъде издаден лиценз за предоставяне на социални услуги

 

за деца, а именно: …………………………………………………

 

………………………………………………………………….

 

(описание на социалната услуга)

 

Прилагам:

 

1. Заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация.

 

2. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд

 

не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.

 

3. Удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е

 

в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния

 

съд.*

 

4. Заверен препис от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

 

5. Заверен препис от удостоверението за данъчна регистрация.

 

6. Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – на членовете

 

на управителните им органи.

 

7. Описание на социалната услуга – за кого е предназначена, дейности, които

 

ще се извършват, човешки и материални ресурси, финансов план.

 

* Забележка. Документ по т. 3 подават само лицата, регистрирани по

 

Търговския закон.

 

Подпис:

 

Печат

 

 

 

                                                     Приложение № 7 

към чл. 38, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

ЛИЦЕНЗ

 

за социални услуги за деца

 

№ ………. дата ………….

 

Дата на валидност на лиценза: ………………………………………

 

Издаден на: ………………………………………………………

 

Обхват на лиценза: ………………………………………………..

 

Притежателят на лицензът се задължава:

 

1. да спазва законовите разпоредби на Република България и при

 

осъществяване на своята дейност да зачита правата на всяко дете;

 

2. да предоставя социални услуги, които отговарят на критериите и

 

стандартите, определени в наредба за критерии и стандарти за социални

 

услуги за деца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ

 

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:

 

 

 

                                                     Приложение № 8 

към чл. 52, ал. 1
(Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.,
в сила от 23.03.2004 г.)

Вх. № …… / …….
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
……………………………

 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за отпускане на еднократна/месечна помощ за превенция на изоставянето и реинтеграция на детето за отглеждането му при близки и роднини или в приемно семейство

От………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.)………………., област …………………,
община………………., ж.к./кв………………………………….,
ул………………№……, бл………., вх……., ет……., ап…….,
тел.:…………………………………….
Моля да ми бъде отпусната:
1. еднократна помощ
2. месечна помощ
за
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ)
Забележка. Исканият вид помощ да се огради – т. 1 или т. 2.

Д Е К Л А Р И Р А М:
I. Семейно положение:

 

Лични данни Декларатор Съпруг/съпруга

 

Име
_____________________________________________________________________________
Презиме
_____________________________________________________________________________
Фамилия
_____________________________________________________________________________
ЕГН
_____________________________________________________________________________
Семейно положение
_____________________________________________________________________________
Лична карта № ………….,
издадена на………………,
от………………………..
_____________________________________________________________________________
Личен паспорт –
серия……………………….,
№…………., издаден на……….
от…………………………….
_____________________________________________________________________________
Адресна регистрация
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________
Социална група Работещ
Безработен
Осигурен
Неосигурен
Пенсионер
Учащ
Други
Работещ
Безработен
Осигурен
Неосигурен
Пенсионер
Учащ
Други
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. семейство на близки
3. семейство на роднини
4. приемно семейство

 

III. Полагаме грижи за отглеждането на:

 

№ по ред Име, презиме, фамилия на детето ЕГН Настоящ адрес Л. к. № …., издадена на …. , от ….
1.
2.

 

IV. (Нова – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) Доходите ми (доходите на семейството ми
и/или на живеещите с мен лица) през предходния месец са:

 

Общо
В това число от:
…………лв.
1. трудова дейност …………лв.
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство …………лв.
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество …………лв.
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на собственост …………лв.
5. наем, рента и аренда …………лв.
6. авторски и лицензионни възнаграждения …………лв.
7. дивиденти и доходи от дялово участие …………лв.
8. премии и награди от спортни състезания …………лв.
9. обезщетения и помощи …………лв.
10. пенсии …………лв.
11. стипендии …………лв.
12. месечни помощи за дете до навършване на 18 години …………лв.
13. месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца …………лв.
14. присъдени издръжки …………лв.
15. други доходи ……….лв.

 

V. Известно ми(ни) е, че за вписването на неверни данни в тази
молба-декларация нося наказателна и гражданска отговорност и че
неправомерно получената помощ подлежи на връщане с лихвата, определена
за държавните вземания.

VI. Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата.
2. Административен или съдебен акт за настаняване на детето/децата в
семейство на близки и роднини.
3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето/децата.
4. Лична карта (за справка).

Дата: Декларатор:
Съпруг/съпруга:
1)……………………
2)……………………
_______________________________________________________________________

Молба-декларацията е приета и проверена от:
………………………………………………………………

(трите имена, длъжност)

Дата: Подпис:

 

                                                   Приложение № 9 

към чл. 53

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
______________________________________________________________

……………………………………………………..

РЕШЕНИЕ

№ …………../…………….200… г.

На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. ……. от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и въз основа на подадена молба-декларация с вх. № ………./……….. (договор за приемна грижа № ………./…………..)

От…………………………………………………..

ОТПУСКАМ (ОТКАЗВАМ)
_______________________________________________________

На………………………ЕГН……………………….

(трите имена и ЕГН на лицето, подало молбата или сключило договора)
л. к./л. п. №……, изд. на………………..от………………….
с постоянен адрес: гр. (с.)………………………………………
област…………………….., община…………………………..
ж.к./кв………………………………………………………..
ул…………………№….., бл….., вх……, ет…….., ап…….,
тел.: ………………………
помощ, както следва:

 

№ по ред Вид на помощта Размер на помощта Считано от дата

 

Мотиви за отказ…………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Решението може да се обжалва в 7-дневен срок пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр………..

Директор

(подпис, печат)

Решението е връчено на……………………………………..200….г.
Подпис………………………………../…………………………
Уведомен съм за решението на…………………………..200……….г.
Подпис……………………………………../……………………