П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО КЪМ ДМСГД ГР. ДЕБЕЛЕЦ

Правилникът на Дневния център (ДЦ) като структурна единица  на ДМСГД гр. Дебелец е неразделна част от ПУД на Дома. Разработен е на основание Чл.11,т.В от ПУД на дома и във връзка с раздел ІV, чл.16 на Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца на МЗ обн.ДВ. бр.49 от 16 юни 2000г.; загл.изм.- ДВ.бр.93 от 2004г.; изм.ДВ бр.53 от 12.юли 2011г.

Цел: Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на ДЦ регламентира:  дейността на ДЦ; организацията на работата; трудовите задължения на персонала, рационално използване на работното време; опазване на имуществото; правата и задълженията на родителите, чиито деца посещават ДЦ, правата и задълженията на персонала.

Основна задача: Да предложи алтернатива на болничното лечение за деца с физически, неврологични и психични заболявания / отглеждани в семейна среда и деца настанени за отглеждане в институцията/ подпомага физическото, психическото и интелектуалното развитие на децата чрез предлагане на специализирани грижи; психологическо консултиране и обучение на децата.

 І. СТРУКТУРА

Дневният център разполага с 15 легла,  в  това  число :

Група за деца дневно пребиваване  с различна степен на увреждане на възраст от 0до 7 години-10легла;

Група за деца с проблеми от аутистичния спектър- 5 легла;

Група за деца за почасово пребиваване;

Център за социална рехабилитация и интеграция ;

Център за обучаване на кандидат осиновители;

Център за ранна интервенция на изоставянето.

ІІ. УСТРОЙСТВО

Дневният център е разположен на първия етаж.

1.Помещения за дневно пребиваване:

-Зала за игра с кът за хранене

– Спалня

– Кухненски офис

– Сервизно помещение

-Приемна

-Коридор

2.Сектор за физиотерапия и рехабилитация:

Физиотерапевтичен сектор, оборудван със съвременна апаратура разположена в три кабини:

1-ва кабина- апарат BTL за ниско честотна и средно честотна терапия. /Йонофореза и електро стимулации./

2-ра кабина-Магнит

3-та кабина-апарат за ултра звукова терапия Сонотер 1 С

Зала за кинезитерапия – оборудвана с необходимите  модули ,уреди и приспособления

Кабинет  за масаж .

Помещение с тангентор

3.Помещение за специализирани занимания:

Зала по психомоторика

Сензорен  кът

Зала за музикални занимания и изобразително изкуство;

Специализиран логопедичен кабинет.

Чакалня за родителите

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

осъществяват се на основание / раздел ІV, чл.16; ал.2 и 3 от ПУД на ДМСГД на МЗ/

 1. Диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата.
 2. Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация.
 3. Провеждане на индивидуална и групова психотерапия.
 4. Изготвяне на програма за работа в домашни условия.
 5. Логопедични занимания.
 6. Рехабилитационни процедури.
 7. Обучение на децата за ежедневни дейности. Грижи по време на престоя им, като подпомагане и развиване на тазово-резервоарните функции.
 8. Обучение на родителите за провеждане на рехабилитация в домашни условия, като ко-терапевти.
 9. Сеанси по релационна психомоторика.
 10. Музикотерапия.

11.Консултиране на родители на деца със специални нужди.

12.Обучение на кандидат-осиновители.

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Организацията се осъществява при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ – медицински стандарт „Педиатрия”/ Наредба №3 от 07.02.2014г. на МЗ; обн. ДВ. Брой 15 от 21.02.2014г./, медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”, медицински стандарт по „Профилактика и контрол на ВБИ”, както и на основата на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца / ПМС №233 от 01.10.2009г./

За постигане на по-добър физически , емоционален и умствен интегритет на децата, за правилното конструиране на детската личност се работи в мултидисциплинарен екип, който включва:

Постоянен обгрижващ екип – отговорник ДЦ, медицински сестри, детегледачки;

Специализиран – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевт,рехабилитатор, психолог, музикален педагог с магистратура аниматор, логопед с магистратура специален педагог, социална педагогика, социален работник,педагог.

Хигиенист

Работният процес включва:

 • Ежемесечно изготвяне на график за комплексната рехабилитация на всяко дете с посочени в него часове за работа с кинезитерапевт, рехабилитатор,психолог, логопед, музикален педагог в зависимост от потребностите му, отразени в „Направлението” за ползване на социални услуги и плана за действие на ОЗД.
 • Отразяване в дневник извършените процедури на всяко дете по вид и продължителност с подпис на извършилия ги.

-Изготвяне на план за работа в домашни условия /съгласуване с родителите необходимите дейности, които родителите могат да осъществяват в домашни условия/

 • План за работа в група на децата на дневно пребиваване.
 • Месечни екипни събрания на мултидисциплинарния екип – обсъждане състоянието на детето и набелязване на задачи за конкретна работа с него.
 • Актуализиране на индивидуалните проекти при необходимост.
 • Почасова грижа – при необходимост родителите могат да оставят децата си за почасова грижа във времето от 8,00 до 18,00 часа.
 • Оценка на потребностите, изготвяне на план за грижи на екипно събрание на специалистите, грижещи се за децата- обсъжда, оценява, изготвя стратегия за работата индивидуално с всяко дете и с присъствието на родителите.
 • Актуализиране на плана на всеки шест месеца и при необходимост преразглеждане във връзка с плана за  действие предоставен от социалните работници от ДСП.
 • Специалистите изработват  до 1 месец план за грижи и оценка на потребностите на всяко дете посещаващо Дневния център,който се приема на екипно събрание съвместно с родителите и  социалния работник  от ДСП .
 • Ежедневна гимнастика и аерация според сезона и здравословното състояние на детето в момента.
 • Децата на дневна грижа се извозват със служебен транспорт на ДМСГД гр. Дебелец от определена за целтта стоянка 8,00 ч. Посрещане и извозване до ДМСГД гр.Дебелец и в 16,00ч. се връщат обратно  при  родителите. При транспортирането им децата  се придружават от медицинска сестра или отговорник Дневен център.
 1. ДНЕВЕН РЕЖИМ

8,00-8,30ч. – приемане на децата, филтър от дежурната сестра;

8,30ч. -9,00ч. – сутрешно раздвижване, подготовка за закуска, закуска;

9,00-14.45ч. – индивидуална рехабилитация и занимания ( с останалите деца групови занимания в зависимост от възрастта и психо-емоционалните им особености), аерация, игри на открито.

11,45-12,30ч. – подготовка за обяд, обяд

12,30-15,00ч. – следобедна почивка

15,00-16,00ч. – тоалет, подготовка за закуска, следобедна закуска.

16,00-17,30ч. – групови занимания, вземане от родителите.

VІ. ПРИЕМ НА ДЕТЕ

Осъществява се на основание раздел ІV, чл.16,ал.4 от ПУД на ДМСГД и по реда на чл.20 от Правилника за прилагане на ЗЗД. И във връзка с глава 4, чл.46, ал.2 на ПУД на ДМСГД град Дебелец.

Приемането на дете в ДЦ се извършва със  следните  документи:

 1. Направление от ДСП за ползване на социални услуги и заявление от родителите.
 2. Копие от Удостоверение за раждане на детето.
 3. Етапна епикриза от лекуващия лекар, в която изрично е упомената необходимостта от провеждане на рехабилитация, физиотерапевтични процедури, занимания с логопед, музикален педагог, педагог изобразително изкуство.
 4. Решение на ТЕЛК, ако има такова
 5. Изследване за Васерман поне на единия родител
 6. Изследвания на детето за бактериални чревни патогени и чревни паразити с отрицателни резултати.
 7. Медицинска бележка за липса на контакт на детето с ОЗЗ.
 8. Социален доклад, план за действие, както и данни за специалните му нужди, предоставени от ДСП.

 

VІІ. ИЗПИСВАНЕ НА ДЕТЕ Осъществява се на основание глава 4, чл.47, ал.3 на ПУД на ДМСГД град Дебелец

В ДЦ се прекратява ползването на социална услуга на основание писмо от ДСП, издала направление на детето.

Документи, с които детето напуска ДЦ.

 1. Краен доклад за постигнати резултати.
 2. Инструкция за продължаване на рехабилитацията в домашни условия или в друго лечебно заведение, ако има потребност.
 3. Индивидуална програма изготвена от съответните специалисти, за  децата   със специални потребности

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЦ

А. ПРАВА

 1. Родителите имат право да се запознаят:

С условията в които пребивава детето им

С мултидисциплинарния екип

С дневния режим на детето

С вътрешния ред на Дома,Дневния център  и изискванията към тях

 1. Родителите подписват бланка „Информирано съгласие” за всяка лечебна процедура, която се прилага на детето им.
 2. Родителите се уведомяват от дежурния персонал за здравословното състояние и поведението на детето им през време на престоя му в ДЦ.
 3. При необходимост родителите се уведомяват веднага от отговорника на ДЦ.
 4. Родителите имат право да изискват среща с ръководството на Дома по възникнали проблеми.
 5. Родителите имат право да предлагат идеи за провеждане на развлечения за децата ( празници, тържества, рождени дни), след предварително съгласуване и получаване на разрешение от ръководството на Дома.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Родителите са длъжни да спазват Правилника за УД на ДЦ

 1. Родителите са длъжни да пазят чистота и тишина .
 2. Родителите са длъжни да уважават членовете на МДЕ и да не допускат конфликти; да участват в обсъждането на оценка на потребностите и приемане на плана за грижи.
 3. Родителите са длъжни да водят децата си здрави и в приличен външен вид с необходимото допълнително количество за деня дрехи, памперси и консумативи.
 4. Родителите са длъжни да уведомят сутрин дежурния персонал за промяна в здравословното или психичното състояние на детето им.
 5. При отсъствие на детето родителите са длъжни да уведомят дежурния персонал.
 6. След отсъствие на детето родителите са длъжни предварително да уведомят дежурния персонал за датата на посещения.
 7. Родителите са длъжни своевременно да приберат детето си след уведомяване, че същото се е разболяло по време на престоя му в ДЦ.
 8. Родителите са длъжни да предоставят резултати от направените изследвания и проведени консултации с оглед актуализиране на терапевтичната програма.
 9. Родителите са длъжни да доведат детето си в определения час за рехабилитация, физиотерапия, терапия с логопед, психолог, музикален педагог, педагог изобразително изкуство, посочен в графика за месеца. При отсъствие или неявяване по график, детето ще бъде планувано за терапия през следващия месец. Не се разрешава нарушаването на графика на останалите деца.
 10. Забранява се влизането на родителите в залите за рехабилитация, физиотерапия, както и в ателиетата за провеждане на специализирана терапевтична работа с обувки и без договорка със съответния специалист. По преценка на специалистите при необходимост от помощ при провеждане на терапията, родителите са длъжни да се отзоват.
 11. При вземане на детето в края на деня не се разрешава изнасянето на играчки и пособия от ДЦ.
 12. Не се допуска намеса на родителите в провеждането на дневния режим и организация на живота на децата в ДЦ, за които отговарят назначените специалисти.

ІХ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 1. Разписани в раздел VІІ- чл.от 64 до 83 от  Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДМСГД гр. Дебелец и в длъжностните характеристики.
 2. Нарушение на трудовата дисциплина- разписани в раздел VІІІ от чл.84 до чл.88 от Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДМСГД гр. Дебелец.

Х. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Осъществява се на основание раздел ІХ, чл.89 от  Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДМСГД гр. Дебелец и съгласно чл.136, ал.1,3,4; чл.142, ал.1,2,4 от КТ, както следва:

ДЦ работи на пет дневна работна седмица с продължителност на работния ден 7 часа.

Началник Дневен център-сумарно по график.

Педагог-  7 часа от 8.00ч. до 15.30 ч. Почивка от 12.00 до 12.30ч. и полупасивни почивки от 10.00 до 10.15 ч. и от 14.30 до 14.45ч.

Медицински сестри ДЦ  –  7 часа по график : първа смяна от 07.30 до 15.00ч.

почивка от 12.00 до 12.30ч. и полупасивни почивки от 10.00 до 10.15 ч.  от 14.30 до 14.45ч. –

втора смяна  от 10.30ч.-18.00ч

почивка от 14,00ч. До 14,30 часа и полупасивни почивки от 11,45 до 12,00 часа и от 16,15 до 16,30 часа

Психолог ДЦ  – 4 часа от 08.00 до 12.00ч. регламентирана почивка не се предвижда, възможни са микропаузи за отмора.

Психолог ДЦ  – 7 часа от 8.00ч. до 15.30 ч. Почивка от 12.00 до 12.30ч. и полупасивни почивки от 10.00 до 10.15 ч. и от 14.30 до 14.45ч.

Социален работник – 7 часа от 8.00ч. до 15.30 ч. Почивка от 12.00 до 12.30ч. и полупасивни почивки от 10.00 до 10.15 ч. и от 14.30 до 14.45ч.

Логопед  – 7 часа  от 07.30 до 15.00ч. почивка от 12. 30 до 13.00ч. и полупасивни почивки от 10.30 до 10.45 ч. и от 14.00 до 14.15ч.

Лекар физикална терапия и рехабилитация ДЦ – сумарно по график І-ва смяна от 07.30 до 13.30ч. с почивка от 10.30 до 10.45ч. ІІ-ра смяна от 14.00 до 16.00ч. и от 14.00 до 18.00ч. – регламентирана почивка не се предвижда, възможни са микропаузи за отмора.

Музикален педагог ДЦ– 7 часа 7 часа  от 07.30 до 15.00ч. почивка от 12. 30 до 13.00ч. и полупасивни почивки от 10.30 до 10.45 ч. и от 14.00 до 14.15ч.

Кинезитерапевт  – 7 часа I -ва смяна от 07.30 до 14.30ч. Почивка от 11. 00 до 11.30ч. и полупасивни почивки от 9.30 до 9.45 ч. И от 13,30 до 13,45ч.

Втора смяна от 10.30ч.-18.00ч; почивка от 14,00ч. до 14,30 часа и полупасивни почивки от 11,30 до 12,00 часа и от 16,15 до 16,30 часа

Рехабилитатор-7 часа – І-ва смяна от 07.30 до 15.00ч. Почивка от 11. 00 до 11.30ч. и полупасивни почивки от 9.30 до 9.45 ч. и от 13,30 до 13,45ч.

Втора смяна от 9.00ч.-16.30ч; почивка от 14,15ч. до 14,30 часа и полупасивни почивки от 11,00 до 11,30 часа и от 14,15 до 14,30 часа

Детегледачки ДЦ  – 7 часа по график от 07.30 до 15.00ч. първа смяна .

Почивка от 11.00 до 11.30ч. и полупасивни почивки от 9,30 до 9,45 ч. от 13.30 до 13.45ч.от,

втора смяна  от 10.30ч.-18.00ч

почивка от 14,00ч. До 14,30 часа и полупасивни почивки от 11,45 до 12,00 часа и от 16,15 до 16,30 часа

Хигиенист – по график от 08.00ч.-16.30ч. Почивка от 12.00 до 12.30ч. и полупасивни почивки от 10.00 до 10.15 ч. ; от 14.30 до 14.45ч.

Лаборант : 7 часа – І-ва смяна от 07.30 до 15.00ч. Почивка от 11. 00 до 11.30ч. и полупасивни почивки от 9.30 до 9.45 ч. и от 13,30 до 13,45ч.

В понеделник и четърък работи ,като лаборант от 7.00ч- 14.30ч. Почивка от 11. 00 до 11.30ч. и полупасивни почивки от 9.30 до 9.45 ч. И от 13,30 до 13,45ч. В останалите дни ,като сестра в група в Дневен център.

Съгласно член 90 от  Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДМСГД гр. Дебелец.

/почивки/:

За работещите 8/7часа, дневна смяна

Почивка от 30 минути в средата на работния ден- за хранене и отмора, която не се включва в работното време

Две регламентирани почивки по 15 минути- първата 2- 2,5 часа след започване на работа и втората 2-2,5 часа след почивката за хранене.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този правилник се издава на основание чл.11,т.В от ПУД на ДМСГД град Дебелц и във връзка с чл.27, ал.3 от ЗЛЗ, Наредба №49 от 18.10.2010г.изм. 22.03.2016г., Правилника за устройство и дейността на ДМСГД /ДВ бр. 49/2000г. с последно изменение и допълнение от 15.02.2011г., Наредба №19 от 22.07.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“  и отменя предходния.

& 2. Правилникът е приет на заседание на медицински съвет.

& 3. Правилникът е задължителен за всички работещи и всички ползващи услугите на Дома.

& 4. Настоящият правилник е неразделна част от общия ПУДВР на ДМСГД гр. Дебелец.

& 5. За неуредените в Правилника въпроси са в сила законовите разпоредби и нормативни актове, регламентиращи дейността в здравеопазването, вътрешните заповеди, правила и указания на директора на ДМСГД, Кодекса на труда.

Актуализацията на настоящия правилник се извършва след проведени консултации с представители на синдикалната организация при ДМСГД гр. Дебелец, представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ и утвърждаването му от Директора.

Подлежи на актуализация след промяна на нормативната база и е в сила до официалното му отменяне.

Актуализацията на настоящия правилник е във връза със заповед №РД-05-372/28.07.2017Г.

Подлежи на актуализация след промяна на нормативната база и е в сила до официалното му отменяне.

Влиза в сила от 30.07.2017г.