ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Дом за медико-социални грижи за деца

Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец е лечебно-профилактично заведение по смисъла на чл. 5 ал. 1 от Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.
Акредитиран на основание Наредба № 18 на МЗ за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебните заведения.Със Заповед №РД01-317 от 08.06.2006г. от Министъра на здравеопазването ДМСГД гр. Дебелец получи акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност „Отлична” за срок от пет години.
На основание ПМС№20 от 22.02.2000год. ДМСГД стана приемник на ДМД.
Дом майка и дете е открит през ноември 1953 година за отглеждане на деца до три годишна възраст на самотни майки и на родители със социални индикации – едно физиологично отделение с 30 легла.
Сградата е построена с щедрото дарение на Иван Дончев Хаджиев, родом от Дебелец, живял и починал в Калифорния. Строежът е започнат през 1947 година като сграда за здравен дом.
През 1967 година се открива хипотрофично отделение с 30 легла и през 1968 година отделение за недоносени деца с 25 легла. След откриването на новите отделения броя на леглата нараства от 30 на 130.
През 1973 година броят на леглата достига 155, през 1987 година 200 легла с разкриване на филиал в град Велико Търново. Разпределението на леглата е както следва: 120 в сграда 1 в гр. Дебелец (физиологично отделение с 65 легла и хипотрофично отделение с 55 легла) и 80 физиологични легла във филиала.
След проведена акредитация на Министерство на здравеопазването през 1998 година се промени структурата на дома и тя е както следва: 116 легла в сградата в гр. Дебелец и 84 легла във филиал Велико Търново, от които 20 от леглата бяха трансформирани в легла за Дневен център за деца с проблеми в развитието от 0 до 7 години.
С влизането на новия Правилник за работа на ДМСГД през 2000 година, който отмени действащата Наредба № 20 за работа на ДМД, настъпиха нови структурни промени. В сграда 1 в гр. Дебелец се оформи жилищен блок 1, където се отглеждат и възпитават деца до 3 години разделени в групи, обслужвани на екипен принцип и медицински блок от 55 легла с приемно изолационен сектор, медицинско отделение и сектор за тежко увредени деца. В сграда 2 във В.Търново се оформиха четири групи по 15 деца също на екипен принцип на работа и две групи по 10 деца на възраст от 0 до 7 години с проблеми в развитието.
От месец септември 2002 година бяха съкратени 30 легла поради намалена използваемост, което доведе до ново преструктуриране на леглата. Сграда 1 в гр. Дебелец – жилищен блок с четири групи по 15 легла, медицински блок с приемно изолационен сектор с 15 легла, сектор за увредени деца с 5 легла, сектор за деца с ниско тегло с 15 легла и медицинско отделение с 10 легла. Сграда 2 във В.Търново – жилищен блок с 2 групи и 45 легла и дневен център с две групи по 10 деца.