Заключителна пресконференция

На 29.11.2010 година се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД град Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”. От поканените медии и гости се отзоваха: Кабелна телевизия “Видеосат”, вестник “Борба”, радио “Фокус”, “Дарик” радио, Община Велико Търново, Сдружение “Клуб Отворено общество” гр. Велико Търново, център за обществена подкрепа гр. В. Търново, център за социално-ресурсно подпомагане гр. В. Търново, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, европейски информационен център гр. В. Търново, представители на ДМСГД гр. Дебелец, специалистите по проекта, административния екип по проекта.
Пресконференцията беше открита от Д-р Анелия Георгиева- директор на ДМСГД гр. Дебелец, която представи идеята за проекта, проектното предложение с целите на проекта- обща и специфична, целевата група, основните дейности, стойност на проекта, очакван резултат.
Ръководител проекта Д-р Албена Стойчева представи хронологията на осъществените дейности през 14-те месеца на проекта.
Милена Бръчкова- ръководител на мултидисциплинарния екип от специалистите разказа за работата с децата и за постигнатите резултати при всяко дете в края на предоставяне на социалната услуга.
Екипът по проекта сподели за документацията водена по време на проекта, непрекъснатото наблюдение и вътрешен контрол, извършван по време на реализиране на дейностите, мониторинг, чрез който е извършвана редовна проверка на текущото изпълнение на проекта. За отчитане на постигнатите резултати по време на проекта са били използвани две групи индикатори- индикатори за изпълнение, които са измервали напредъка на изпълнение на дейностите и индикатори за резултат, които са измервали непосредствения ефект от проекта върху целевата група.
Чрез дейностите осъществени по време на реализиране на проекта бяха изпълнени целите заложени в проектното предложение.

Екипът на проекта изказва своята благодарност на г-жа Мария Василева- регионален координатор към АСП, която с консултациите, помощта и куража, които ни даваше, помогна да финализираме проекта; на всички специалисти, работили пряко по предоставяне на социалната услуга, благодарение на които сега отчитаме постигнатите положителни резултати; на фирмите: рекламно-издателска къща “Дар Велико Търново” ЕООД, “Класик-95” ЕООД, “Домино” ЕООД, “Псит-Гарант” ООД, С&C ЕООД, на обучителите г-жа Наталия Любенова , г-жа Люба Цанова и г-жа Ваня Иванова, на модератора на кръглите маси Доц.д-р Даниела Тасевска за коректно изпълнение на договорите и за проявената толерантност по отношение забавеното плащане.
Благодарим на всички доброволци /от персонала и граждани/, които не участваха пряко в проекта, но непрекъснато ни оказваха съдействие.
Не на последно място благодарим на нашите семейства и близки за проявените подкрепа и търпимост.

Искрено се надяваме, че с днешната пресконференция финализираме проекта и сме успели да постигнем целта: променени обществени нагласи по отношение на децата, страдащи от нарушения от аутистичния спектър, както и подобряване качеството на живот, по-добро социално включване в живота на общността и подкрепа на семействата на децата.

Ще се радваме, ако сме успели чрез нашия проект да популяризираме дейностите и инициативите на ЕС, Българското провителство и на ОП „РЧР” като част от тези инициативи.