За нас

Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр. Дебелец е лечебно заведение по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, второстепенен разпоредител към Министерство на здравеопазването. Домът има 65-годишна история.

Домът е разположен в самия център на град Дебелец и на 6 км. от областния град Велико Търново, в три етажна сграда, с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. Дневният център е ситуиран на първи и втори етаж. Сградата на дома е построена с щедрото дарение на дебелчанина Иван Дончев Хаджиев, живял и починал в Калифорния. Към настоящия момент сградата е Публична държавна собственост – Министерство на здравеопазването, ДМСГД гр. Дебелец.

На основание чл. 27, ал. 2 от Правилника на домовете за медико-социални грижи за деца /с последна актуализация в ДВ бр. 82, от 18 октомври 2016 г./ структурата на дома, в т.ч. и елементите по чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 3, броят на леглата и щатното разписание на длъжностите се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година. За 2019 г. утвърдените от министъра на здравеопазването структура и капацитет са, както следва: общо 40 легла, от които 19 са за Дневен център /7 легла за деца дневно пребиваване, с различна степен на увреждане на възраст от 0 до 3 години; 7 легла за деца дневно пребиваване с различна степен на увреждане на възраст от 3 до 7 години; 5 легла група за деца от аутистичния спектър/ и 21 легла за резидентна грижа. В структурата на Дневния център съществува и група за деца на почасова грижа и пребиваване, както и Център за социална рехабилитация и интеграция.

В последните 20 години към ДМСГД – гр. Дебелец успешно функционира, изграден и оборудван само чрез дарения Дневния център /ДЦ/ за деца от 0 до 7-годишна възраст, който бе единствен за областта до 2015 г. Същият е разкрит на основание Решение на Общински съвет – Велико Търново № 828 от 18.12.1998 г., след проведена Акредитация от МНЗ /сега МЗ/, 20 от леглата на ДМД /сега ДМСГД/ са трансформирани в легла за Дневен център, предлагащ алтернативни услуги за деца от общността с проблеми в развитието. Към настоящия момент ДЦ продължава да функционира по смисъла на чл. 16, ал. 1, от Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца /на МЗ/.