Конкурс за консултант

В изпълнение на Договор BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 по проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по схема „За по-добро бъдеще на децата”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК

Необходими документи :
– попълнено заявление по образец,
– копие на българска лична карта,
– актуално CV
Изисквания към кандидата:
– Придобита образователна степен Магистър по специалност психология;
– Познания и опит в сферата на работа с деца с увреждания от аутистичния спектър;
– Придобити допълнителни квалификации в областта на работа с деца с проблеми в развитието;
– Публикации свързани с детския аутизъм.

Документите ще се приемат в личен състав на ДМСГД – град Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49 до 17.00 часа на 18.08.2010 г.
Телефон за връзка: 06117/2149, Лице за контакт: Пламен Пошев