Обучение на персонала

Предоставя се качествена социална услуга от специалистите за децата. В резултат от работата им се отчита повишена адаптация и социализация на децата.
Продължава обучението на персонала. Отчитат се повишени знания, умения и мотивация на специализирания екип.
Включените в обучението родители – „Училище за родители”, 3-ма на деца по проекта и 3-ма на деца, посещаващи Дневния център, виждат положителна промяна в състоянието на децата си. Самите те са по-информирани за диагнозите на децата и се чувстват по-спокойни при общуването с тях.