Основни дейности

Домът осъществява следните дейности:

1. Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;

2. Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;

3. Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми:

а) отглеждане;
б) възпитание и обучение;
в) подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване;

При осъществяване на гореописаните дейности медицинските и други специалисти в дома създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.