Покана пресконференция

ПОКАНА

На 29.11.2010 г.от 11.00 ч. в зала № 207 на Европейски информационен център – гр. Велико Търново, бул. „България” № 24.
Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Дебелец в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Клуб Отворено общество” ще даде заключителна пресконференция за отчитане на резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”, по договор BG051PO001-5.2.03-0033-C0001