Приключи обучението на персонала

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА И РОДИТЕЛИТЕ
След края на всеки обучителен тренинг, участниците попълваха „Формуляр за обратна връзка”. В края на обучението всеки участник от персонала получи Удостоверение в уверение, че в периода м. март-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
От направения анализ на формулярите за обратна връзка на персонала се налага изводът, че всеки участник е излязъл обогатен от обучението, намерил е отговор на вълнуващи го въпроси, придобил и/или е усъвършенствал умения за индивидуална работа по случай.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: проведено въвеждащо обучение; обогатени познанията за социалните услуги, индивидуалната работа с децата, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала; ценностите и философията, на които е основана тя, отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват; организационните връзки и взаимоотношения; придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; проведени поддържащи обучения, консултации и супервизии.

След края на всеки обучителен тренинг, родителите попълваха „Формуляр за обратна връзка”. Изразяваме искрена надежда, че родителите са останали в значителна степен удовлетворени от проведените обучителни тренинги. В края на обучението всеки родител получи Удостоверение в уверение, че в периода м. април-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашни условия.