Проведе се кръгла маса

На 29.07.2010 год. се проведе кръгла маса на тема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
Присъстваха представители на: Областна администрация Велико Търново; Община Велико Търново; Регионален център по здравеопазване гр. Велико Търново; Сдружение „Клуб отворено общество” гр. Велико Търново; НПО „Регионални инициативи” гр. Велико Търново; РДСП гр. Велико Търново; ДСП-ОЗД гр. Велико Търново; ДСП гр. Свищов; ДСП гр. Павликени; Психолози от Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище, ОДПЗС гр. Велико Търново; Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Велико Търново; Логопед от ОДПЗС гр. Велико Търново; Общественици; Родители на деца с проблеми в развитието; Специализирания екип за работа с децата по проекта; Служители на ДМСГД гр. Дебелец; Местна кабелна телевизия и регионален ежедневник; екипа по проекта.
Модератор на кръглата маса беше Даниела Тасевска.
Кръглата маса протече ползотворно по предварително обявената програма.
От направеният анализ на формулярите за обратна връзка екипа на проекта отчита, че е изпълнена целта на дейността и са постигнати резултатите залегнати по проекта, а именно: Информираност за инициативите на ЕС в частта ОП „РЧР”; Информираност за управлението на проекта , за планираните услуги, организацията и управлението на предоставянето на социалната услуга, постигнати резултати до момента.
Дадени бяха препоръки от участници, при провеждане на втората кръгла маса да вземат участие родителите на децата ползващи социалната услуга, които да споделят своето мнение за постигнатите резултати при децата, за проведените обучения и дали са се оправдали очакванията им. Същите бяха поканени да присъстват и на тази кръгла маса, но поради обективни причини отсъстваха.
Кръглата маса беше отразена в репортаж, излъчен по кабелна телевизия „Видеосат” на 29.07.2010 г. в информационния бюлетин в 20.30 часа и статия във вестник „Янтра Днес” брой 145 от 30.07.2010 г.
Екипа на проекта изказва благодарност на всички участници отзовали се на поканата!