Приключени поръчки

 

РЕШЕНИЕ № 475 от 31.08.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка    adobe_reader

БОРСОВ ДОГОВОР № 378 от 09.09.2015 г. за покупко-продажба на стоки adobe_reader

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка adobe_reader