Структура

 

 1. ЖИЛИЩЕН БЛОК – 8 легла

– Група за деца с различна степен на физическо и психическо здраве – 8 легла

2. МЕДИЦИНСКИ БЛОК – 17 легла

– Приемно-изолационен сектор – 5 легла
– Сектор за ранна интервенция на уврежданията – 5 легла
– Сектор за лечение на деца от 0 до 3 годишна възраст – 2 легла
– Сектор за тежко увредени деца – 5 легла
– Сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания
– Сектор за физиотерапия и рехабилитация

3. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР – 15 легла

– Група за дневно пребиваване – 10 легла
– Група за деца от аутистичния спектър – 5 легла
– Група за деца за почасово пребиваване
– Център за социална рехабилитация и интеграция
– Център за обучаване на кандидат осиновители

4. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

– Администрация
– Стопанско-технически отдел