Monthly Archives: юни 2010

Конкурс за модератор

В изпълнение на Договор BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 по проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по схема „За по-добро бъдеще на децата”
ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МОДЕРАТОР
на две кръгли маси
Необходими документи :
– попълнено заявление по образец,
– копие на българска лична карта,
– актуално CV
Изисквания към кандидата:
– Умение за работа с проекционен апарат за презентиране и подготовка на презентация с материали на възложителя;
– Познания в сферата на работа с деца с проблеми в развитието;
– Участия в подобни мероприятия – ще се счита за предимство.

Документите ще се приемат в личен състав на ДМСГД – град Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49 до 17.00 часа на 07.07.2010 г.
Телефон за връзка: 06117/2149
Лице за контакт: Пламен Пошев