Monthly Archives: юли 2010

Проведе се кръгла маса

На 29.07.2010 год. се проведе кръгла маса на тема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
Присъстваха представители на: Областна администрация Велико Търново; Община Велико Търново; Регионален център по здравеопазване гр. Велико Търново; Сдружение „Клуб отворено общество” гр. Велико Търново; НПО „Регионални инициативи” гр. Велико Търново; РДСП гр. Велико Търново; ДСП-ОЗД гр. Велико Търново; ДСП гр. Свищов; ДСП гр. Павликени; Психолози от Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище, ОДПЗС гр. Велико Търново; Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Велико Търново; Логопед от ОДПЗС гр. Велико Търново; Общественици; Родители на деца с проблеми в развитието; Специализирания екип за работа с децата по проекта; Служители на ДМСГД гр. Дебелец; Местна кабелна телевизия и регионален ежедневник; екипа по проекта.
Модератор на кръглата маса беше Даниела Тасевска.
Кръглата маса протече ползотворно по предварително обявената програма.
От направеният анализ на формулярите за обратна връзка екипа на проекта отчита, че е изпълнена целта на дейността и са постигнати резултатите залегнати по проекта, а именно: Информираност за инициативите на ЕС в частта ОП „РЧР”; Информираност за управлението на проекта , за планираните услуги, организацията и управлението на предоставянето на социалната услуга, постигнати резултати до момента.
Дадени бяха препоръки от участници, при провеждане на втората кръгла маса да вземат участие родителите на децата ползващи социалната услуга, които да споделят своето мнение за постигнатите резултати при децата, за проведените обучения и дали са се оправдали очакванията им. Същите бяха поканени да присъстват и на тази кръгла маса, но поради обективни причини отсъстваха.
Кръглата маса беше отразена в репортаж, излъчен по кабелна телевизия „Видеосат” на 29.07.2010 г. в информационния бюлетин в 20.30 часа и статия във вестник „Янтра Днес” брой 145 от 30.07.2010 г.
Екипа на проекта изказва благодарност на всички участници отзовали се на поканата!

Конкурс за консултант

В изпълнение на Договор BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 по проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по схема „За по-добро бъдеще на децата”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК

Необходими документи :
– попълнено заявление по образец,
– копие на българска лична карта,
– актуално CV
Изисквания към кандидата:
– Придобита образователна степен Магистър по специалност психология;
– Познания и опит в сферата на работа с деца с увреждания от аутистичния спектър;
– Придобити допълнителни квалификации в областта на работа с деца с проблеми в развитието;
– Публикации свързани с детския аутизъм.

Документите ще се приемат в личен състав на ДМСГД – град Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49 до 17.00 часа на 18.08.2010 г.
Телефон за връзка: 06117/2149, Лице за контакт: Пламен Пошев

Покана

Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Дебелец в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Клуб Отворено общество” има удоволствието да Ви покани да участвате в кръгла маса, която е част от проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”, по договор BG051PO001-5.2.03-0033-C0001.
Същата ще се проведе на 29.07.2010 г.от 10.00 ч. в зала № 207 на Европейски информационен център – гр. Велико Търново, бул. „България” № 24.

Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10.00 ч. Регистрация на участниците
10.15 ч. Представяне на участниците
10.25 ч. Представяне на проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”
10.45 ч. История на Дневния център
11.00 ч. Кафе-пауза
11.15 ч. Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11.45 ч. Въпроси и отговори
12.00 ч. Закриване на кръглата маса

Обучение на персонала

Предоставя се качествена социална услуга от специалистите за децата. В резултат от работата им се отчита повишена адаптация и социализация на децата.
Продължава обучението на персонала. Отчитат се повишени знания, умения и мотивация на специализирания екип.
Включените в обучението родители – „Училище за родители”, 3-ма на деца по проекта и 3-ма на деца, посещаващи Дневния център, виждат положителна промяна в състоянието на децата си. Самите те са по-информирани за диагнозите на децата и се чувстват по-спокойни при общуването с тях.