Monthly Archives: октомври 2010

Втора кръгла маса

На 26.10.2010 година се проведе втората кръгла маса на тема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
Присъстваха представители на: Община Велико Търново; Регионален център по здравеопазване гр. Велико Търново; Сдружение „Клуб отворено общество” гр. Велико Търново; АСП – МСПЕИ; РДСП-АСП гр. Велико Търново; ДСП-ОЗД гр. Велико Търново; Комплекс за социални услуги гр. Павликени; Психолог от Център за обществена подкрепа, ОДПЗС гр. Велико Търново; Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Велико Търново; Логопед от ОДПЗС гр. Велико Търново; Асоциация за развитие на индивиди, групи и организации” гр. Русе; ДДЛРГ гр. Велико Търново; Родители на деца участващи в проекта; Европейски информационен център гр. Велико Търново; Специализирания екип за работа с децата по проекта; Служители на ДМСГД гр. Дебелец; регионален ежедневник; екипа по проекта.
Модератор беше доц. Даниела Тасевска.
Макар с различни професии участниците в кръглата маса се оказаха съидейници, защото всички в различна степен бяха ангажирани в ежедневната си работа с деца в неравностойно положение и техните семейства.
Акцент в работата беше обобщение на постигнатите резултати от ползвателите на социалната услуга и представяне на Наръчника, обобщаващ опита на специализирания екип от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца. Представянето му от психолога Милена Бръчкова беше изчерпателно и силно впечатляващо, изключително въздействащо на участниците.
Майката на дете с аутизъм включено в групата, развълнува участниците със своето изложение, изказа своята благодарност към специалистите, сподели за настъпилата положителна промяна в състоянието на детето си, постави за обсъждане въпросите, които я вълнуваха.
По време на дискусията единодушно беше мнението, че предоставяната социална услуга за деца с нарушения от аутистичния спектър е помогнала на децата за стимулиране на цялостното им психично развитие, по-голяма самостоятелност, независимост и комуникативни умения и трябва да продължи и след приключване на проекта; че екипът специалисти доказа своята висока професионалност и трябва да се използва опитът му за помагане на деца с такива проблеми от областта; че създаването на такъв екип изисква време, а при нас това вече се е случило и специалистите биха били полезни на много деца и техните семейства.
Директорът на ДМСГД гр. Дебелец, д-р Анелия Георгиева потвърди, че предоставянето на социалната услуга ще продължи към Дневния център на ДМСГД гр. Дебелец.
От направения анализ на формулярите за обратна връзка екипът по проекта отчита, че е изпълнена целта на дейността и са постигнати резултатите залегнали по проекта.
Кръглата маса беше отразена в статия във вестник „Янтра Днес“ брой 207 от 27.10.2010г.
Екипът на проекта изказва своята благодарност на всички участници отзовали се на поканата.

Екипът на проекта изказва специална благодарност за успешното приключване по предоставяне на социалната услуга по проекта на специализирания екип:
Милена Бръчкова- психолог;
Д-р Марияна Петрова- психиатър;
Катя Чакърова- логопед;
Нина Иванова- музикален педагог;
Десислава Друмева- педагог изобразително изкуство;
Иванка Щерева- детегледачка;
Ана Тошева- санитар,
които със своя професионализъм, опит, любов и търпение помогнаха на децата да се погледнат в огледалото.

Наръчникът е на разположение на интересуващите ги специалисти, родители, граждани и може да се получи от личен състав на ДМСГД гр. Дебелец.

Покана пресконференция

ПОКАНА

На 29.11.2010 г.от 11.00 ч. в зала № 207 на Европейски информационен център – гр. Велико Търново, бул. „България” № 24.
Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Дебелец в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Клуб Отворено общество” ще даде заключителна пресконференция за отчитане на резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”, по договор BG051PO001-5.2.03-0033-C0001

Покана кръгла маса

ПОКАНА
Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Дебелец в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Клуб Отворено общество” има удоволствието да Ви покани да участвате в кръгла маса, която е част от проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”, по договор BG051PO001-5.2.03-0033-C0001.
Същата ще се проведе на 26.10.2010 г.от 10.00 ч. в зала № 207 на Европейски информационен център – гр. Велико Търново, бул. „България” № 24.

Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10:00 часа – Регистрация на участниците
10:15 часа – Представяне на участниците
10:25 часа – Представяне на извършените дейности по проекта и пстигнатите резултати
10:45 часа – Представяне на наръчника – обобщаване на опита от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца
11:00 часа – Кафе-пауза
11:15 часа – Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11:45 часа – Въпроси и отговори
12:00 часа – Закриване на кръглата маса

Приключи обучението на персонала

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА И РОДИТЕЛИТЕ
След края на всеки обучителен тренинг, участниците попълваха „Формуляр за обратна връзка”. В края на обучението всеки участник от персонала получи Удостоверение в уверение, че в периода м. март-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
От направения анализ на формулярите за обратна връзка на персонала се налага изводът, че всеки участник е излязъл обогатен от обучението, намерил е отговор на вълнуващи го въпроси, придобил и/или е усъвършенствал умения за индивидуална работа по случай.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: проведено въвеждащо обучение; обогатени познанията за социалните услуги, индивидуалната работа с децата, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала; ценностите и философията, на които е основана тя, отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват; организационните връзки и взаимоотношения; придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; проведени поддържащи обучения, консултации и супервизии.

След края на всеки обучителен тренинг, родителите попълваха „Формуляр за обратна връзка”. Изразяваме искрена надежда, че родителите са останали в значителна степен удовлетворени от проведените обучителни тренинги. В края на обучението всеки родител получи Удостоверение в уверение, че в периода м. април-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашни условия.