Monthly Archives: декември 2013

Дейността на ДМСГД през 2013 година

В съответствие с националната сратегия „Визия за деинституциализация на децата в Република България” и нормативните промени в областта на политиките за децата и семейството през 2013 година продължи преструктурирането на ДМСГД град Дебелец.

Ръководството и екипът на Дома бяха изправени пред предизвикателството да продължат промените на класическия модел на резидентна институция чрез намаляване броя на децата, настанени за резидентна грижа, преодоляване на стереотипите на институционално отглеждане и обогатяване на предлаганите социални услуги за деца и семейства в общността.
Диагностично-лечебната, профилактичната, рехабилитационната, психологическата, педагогическата и социалната работа с децата бяха насочени към преодоляване на вредните последици от институционалната грижа и постигане на възможно най-добра социална интеграция.

Read more… →