Monthly Archives: декември 2014

Дом за медико-социални грижи за деца

ДМСГД град Дебелец е правоприемник на Дом „Майка и дете“, като следствие на Постановление на МС № 20/02.02.2000 година обнародвано в ДВ. бр. 17 от 29.02.2000 година и регламентиран като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.
ДМСГД град  Дебелец е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции. Второстепенен разпоредител с бюджетни средства, с принципал Министерство на здравеопазването.
Домът е разположен в три етажна сграда в град Дебелец,  с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. модерен кухненски блок от 200кв.м.
Домът е разположен сграда в град Дебелец – три етажна с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. модерен кухненски блок от 200 кв.м.

Структурата на здравното заведение е изградена в съответствие с Наредба № 49/18.10.2010 година, посл. изм. и доп. ДВ бр. 22 от 22.03.2016 годинаи Правилника за устройството и дейността на ДМСГД на МЗ ,  както следва:
1.Административно- стопански блок /АСБ/.
2.Жилищен блок /ЖБ/ – 8 легла.
3.Медицински блок /МБ/ – 17 легла.
4.Дневен център /ДЦ/ – 15 легла.

Read more… →