Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10:00 часа – Регистрация на участниците
10:15 часа – Представяне на участниците
10:25 часа – Представяне на извършените дейности по проекта и пстигнатите резултати
10:45 часа – Представяне на наръчника – обобщаване на опита от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца
11:00 часа – Кафе-пауза
11:15 часа – Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11:45 часа – Въпроси и отговори
12:00 часа – Закриване на кръглата маса

Приключи обучението на персонала

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА И РОДИТЕЛИТЕ
След края на всеки обучителен тренинг, участниците попълваха „Формуляр за обратна връзка”. В края на обучението всеки участник от персонала получи Удостоверение в уверение, че в периода м. март-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
От направения анализ на формулярите за обратна връзка на персонала се налага изводът, че всеки участник е излязъл обогатен от обучението, намерил е отговор на вълнуващи го въпроси, придобил и/или е усъвършенствал умения за индивидуална работа по случай.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: проведено въвеждащо обучение; обогатени познанията за социалните услуги, индивидуалната работа с децата, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала; ценностите и философията, на които е основана тя, отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват; организационните връзки и взаимоотношения; придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; проведени поддържащи обучения, консултации и супервизии.

След края на всеки обучителен тренинг, родителите попълваха „Формуляр за обратна връзка”. Изразяваме искрена надежда, че родителите са останали в значителна степен удовлетворени от проведените обучителни тренинги. В края на обучението всеки родител получи Удостоверение в уверение, че в периода м. април-м. октомври 2010г. е взел участие в 13-те обучителни тренинги.
Изпълнени са индикаторите за резултати по проекта: родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашни условия.

Изпълнение на дейностите

В периода месец август и месец септември 2010 година успешно продължи изпълнението на дейностите по проекта – работата на специалистите с децата, обученията на персонала и родителите.
Индикаторите за изпълнение и резултатите от проекта се реализират съгласно план-графика.

Проведе се кръгла маса

На 29.07.2010 год. се проведе кръгла маса на тема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
Присъстваха представители на: Областна администрация Велико Търново; Община Велико Търново; Регионален център по здравеопазване гр. Велико Търново; Сдружение „Клуб отворено общество” гр. Велико Търново; НПО „Регионални инициативи” гр. Велико Търново; РДСП гр. Велико Търново; ДСП-ОЗД гр. Велико Търново; ДСП гр. Свищов; ДСП гр. Павликени; Психолози от Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище, ОДПЗС гр. Велико Търново; Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Велико Търново; Логопед от ОДПЗС гр. Велико Търново; Общественици; Родители на деца с проблеми в развитието; Специализирания екип за работа с децата по проекта; Служители на ДМСГД гр. Дебелец; Местна кабелна телевизия и регионален ежедневник; екипа по проекта.
Модератор на кръглата маса беше Даниела Тасевска.
Кръглата маса протече ползотворно по предварително обявената програма.
От направеният анализ на формулярите за обратна връзка екипа на проекта отчита, че е изпълнена целта на дейността и са постигнати резултатите залегнати по проекта, а именно: Информираност за инициативите на ЕС в частта ОП „РЧР”; Информираност за управлението на проекта , за планираните услуги, организацията и управлението на предоставянето на социалната услуга, постигнати резултати до момента.
Дадени бяха препоръки от участници, при провеждане на втората кръгла маса да вземат участие родителите на децата ползващи социалната услуга, които да споделят своето мнение за постигнатите резултати при децата, за проведените обучения и дали са се оправдали очакванията им. Същите бяха поканени да присъстват и на тази кръгла маса, но поради обективни причини отсъстваха.
Кръглата маса беше отразена в репортаж, излъчен по кабелна телевизия „Видеосат” на 29.07.2010 г. в информационния бюлетин в 20.30 часа и статия във вестник „Янтра Днес” брой 145 от 30.07.2010 г.
Екипа на проекта изказва благодарност на всички участници отзовали се на поканата!

Конкурс за консултант

В изпълнение на Договор BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 по проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по схема „За по-добро бъдеще на децата”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК

Необходими документи :
– попълнено заявление по образец,
– копие на българска лична карта,
– актуално CV
Изисквания към кандидата:
– Придобита образователна степен Магистър по специалност психология;
– Познания и опит в сферата на работа с деца с увреждания от аутистичния спектър;
– Придобити допълнителни квалификации в областта на работа с деца с проблеми в развитието;
– Публикации свързани с детския аутизъм.

Документите ще се приемат в личен състав на ДМСГД – град Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49 до 17.00 часа на 18.08.2010 г.
Телефон за връзка: 06117/2149, Лице за контакт: Пламен Пошев