Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10.00 ч. Регистрация на участниците
10.15 ч. Представяне на участниците
10.25 ч. Представяне на проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”
10.45 ч. История на Дневния център
11.00 ч. Кафе-пауза
11.15 ч. Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11.45 ч. Въпроси и отговори
12.00 ч. Закриване на кръглата маса

Обучение на персонала

Предоставя се качествена социална услуга от специалистите за децата. В резултат от работата им се отчита повишена адаптация и социализация на децата.
Продължава обучението на персонала. Отчитат се повишени знания, умения и мотивация на специализирания екип.
Включените в обучението родители – „Училище за родители”, 3-ма на деца по проекта и 3-ма на деца, посещаващи Дневния център, виждат положителна промяна в състоянието на децата си. Самите те са по-информирани за диагнозите на децата и се чувстват по-спокойни при общуването с тях.

Конкурс за модератор

В изпълнение на Договор BG051PO001-5.2.03-0033-С0001 по проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър” по схема „За по-добро бъдеще на децата”
ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МОДЕРАТОР
на две кръгли маси
Необходими документи :
– попълнено заявление по образец,
– копие на българска лична карта,
– актуално CV
Изисквания към кандидата:
– Умение за работа с проекционен апарат за презентиране и подготовка на презентация с материали на възложителя;
– Познания в сферата на работа с деца с проблеми в развитието;
– Участия в подобни мероприятия – ще се счита за предимство.

Документите ще се приемат в личен състав на ДМСГД – град Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49 до 17.00 часа на 07.07.2010 г.
Телефон за връзка: 06117/2149
Лице за контакт: Пламен Пошев

Рекламен клип

На 22.03.2010 г. започна излъчването на рекламен клип по кабелна телевизия „Видеосат“. Клипът ще бъде излъчван 70 пъти до края на проекта и цели да покаже, че аутизмът не е изолиран проблем, а актуален във връзка с изключително голямото нарастване на броя на децата с аутистични нарушения. Клипът представя най-характерните симптоми на аутизма и насочва вниманието на родителите към симптомите. Поставя се акцент върху обстоятелството, че наличието на някои симптоми, все още не означава, че детето е аутист. Посланията са насочени към родителите, които търсят консултация със специалисти за ранна диагностика. Въпреки че е посветен на сериозен проблем, клипът не излъчва тревога и страх, а изостря вниманието на родителите и отправя посланието, че те и децата им не са сами – има кой да им помогне.

Стартира обучение

През месец март 2010 година стартира обучението на специализирания екип по проекта и на родителите. До края на проекта ще бъдат проведени 13 обучителни тренинга с персонала и 13 обучителни тренинга на родителите по определена програма. Очаквани резултати: обогатени познания на персонала, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала, ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват, организационните връзки и взаимоотношенията, придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашна обстановка.