Стартира обучение

През месец март 2010 година стартира обучението на специализирания екип по проекта и на родителите. До края на проекта ще бъдат проведени 13 обучителни тренинга с персонала и 13 обучителни тренинга на родителите по определена програма. Очаквани резултати: обогатени познания на персонала, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала, ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват, организационните връзки и взаимоотношенията, придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашна обстановка.

Стартиране на социалната услуга

На 28.12.2009 г. стартира социалната услуга.

Екипът специалисти, родители, деца се запознаха едни с други, с помещенията и обзавеждането в тях, където ще се провеждат заниманията. Запознаха се с всички нормативни документи, на база на които ще се извършва услугата, както и с изискванията на проекта.

Ремонтни дейности през 2009 г.

В периода месец ноември-месец декември 2009 г. бяха проведени ремонтните дейности заложени в проекта – подмяна на остарялата дървена дограма с РVC на помещенията в Дневния център. Беше избрана фирма-изпълнител при спазване на изискванията на българското законодателство. Постигна се енергоспестяващ ефект и цялостно подобряване параметрите на физическата среда, в която се предоставя услугата.
Паралелно бяха проведени процедурата и конкурсът за избор на персонал по проекта. Бяха избрани: психолог, лекар-психиатър, педагог изобразително изкуство, музикален педагог, детегледачка и санитар.

Ден на отворените врати

На 30.10.2009 г. се проведе Ден на отворените врати в сградата на ул. „Симеон Велики” № 3 в гр. Велико Търново. Ръководството и екипът на Дневния център представиха новата социална услуга на всички интересуващи се родители, специалисти, журналисти и граждани.

Реклама – октомври 2009 г.

През месец октомври 2009 г. бяха изработени и отпечатани рекламни брошури, плакати и покани, чрез които общността беше запозната, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с партньорите по проекта, с информационната система на доставчика, с общата и специфични цели, целеви групи, дейностите по предоставяне на услугата.