Спомени от 2011 г.

Почти си отиде 2011 година. Отива си, като всяка предишна за да отстъпи място на Новата и още подобрата, надяваме се!

Със сигурност знаем обаче, че хубавите неща и събития случващи се в Дома ще останат завинаги в спомените ни и ще се сещаме за тая пълна и активна година с голямо вълнение! Много бихме могли да разказваме, но ще се ограничим до някои важни неща, касаещи всички ни.
Приветна и уюта атмосфера обгръща всеки прекрачил прага на Дома. Веселите багри, меките килимчета, многобройните и разноцветни играчки, чистотата до блясък в помещенията, са първото нещо грабващо погледа и ума на многолюдните „гости”, място даващо много топлина, сигурност и комфорт! Удивление буди факта, че в тия трудни времена на „несекващи” икономически кризи усилията на ръководство и служители успяват да поддържат базата на необходимата висота, и дори да се мисли и работи в посока на непрекъснато подобрение и обновление. А добрата база е предпоставка и за добра и успешна дейност.

Read more… →

Коледа 2011 г.

На 19.12.2011 година от 11.00 часа децата от ДМСГД гр. Дебелец ще посрещнат Дядо Коледа заедно с артистите от Държавен куклен театър гр. Варна. На децата ще бъде представена постановката „Спящата красавица”. На тържеството са поканени официални гости, спонсори и приятели на децата, за да споделят празника с тях.

Заключителна пресконференция

На 29.11.2010 година се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД град Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”. От поканените медии и гости се отзоваха: Кабелна телевизия “Видеосат”, вестник “Борба”, радио “Фокус”, “Дарик” радио, Община Велико Търново, Сдружение “Клуб Отворено общество” гр. Велико Търново, център за обществена подкрепа гр. В. Търново, център за социално-ресурсно подпомагане гр. В. Търново, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, европейски информационен център гр. В. Търново, представители на ДМСГД гр. Дебелец, специалистите по проекта, административния екип по проекта.

Read more… →

Втора кръгла маса

На 26.10.2010 година се проведе втората кръгла маса на тема ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
Присъстваха представители на: Община Велико Търново; Регионален център по здравеопазване гр. Велико Търново; Сдружение „Клуб отворено общество” гр. Велико Търново; АСП – МСПЕИ; РДСП-АСП гр. Велико Търново; ДСП-ОЗД гр. Велико Търново; Комплекс за социални услуги гр. Павликени; Психолог от Център за обществена подкрепа, ОДПЗС гр. Велико Търново; Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Велико Търново; Логопед от ОДПЗС гр. Велико Търново; Асоциация за развитие на индивиди, групи и организации” гр. Русе; ДДЛРГ гр. Велико Търново; Родители на деца участващи в проекта; Европейски информационен център гр. Велико Търново; Специализирания екип за работа с децата по проекта; Служители на ДМСГД гр. Дебелец; регионален ежедневник; екипа по проекта.
Модератор беше доц. Даниела Тасевска.
Макар с различни професии участниците в кръглата маса се оказаха съидейници, защото всички в различна степен бяха ангажирани в ежедневната си работа с деца в неравностойно положение и техните семейства.
Акцент в работата беше обобщение на постигнатите резултати от ползвателите на социалната услуга и представяне на Наръчника, обобщаващ опита на специализирания екип от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца. Представянето му от психолога Милена Бръчкова беше изчерпателно и силно впечатляващо, изключително въздействащо на участниците.
Майката на дете с аутизъм включено в групата, развълнува участниците със своето изложение, изказа своята благодарност към специалистите, сподели за настъпилата положителна промяна в състоянието на детето си, постави за обсъждане въпросите, които я вълнуваха.
По време на дискусията единодушно беше мнението, че предоставяната социална услуга за деца с нарушения от аутистичния спектър е помогнала на децата за стимулиране на цялостното им психично развитие, по-голяма самостоятелност, независимост и комуникативни умения и трябва да продължи и след приключване на проекта; че екипът специалисти доказа своята висока професионалност и трябва да се използва опитът му за помагане на деца с такива проблеми от областта; че създаването на такъв екип изисква време, а при нас това вече се е случило и специалистите биха били полезни на много деца и техните семейства.
Директорът на ДМСГД гр. Дебелец, д-р Анелия Георгиева потвърди, че предоставянето на социалната услуга ще продължи към Дневния център на ДМСГД гр. Дебелец.
От направения анализ на формулярите за обратна връзка екипът по проекта отчита, че е изпълнена целта на дейността и са постигнати резултатите залегнали по проекта.
Кръглата маса беше отразена в статия във вестник „Янтра Днес“ брой 207 от 27.10.2010г.
Екипът на проекта изказва своята благодарност на всички участници отзовали се на поканата.

Екипът на проекта изказва специална благодарност за успешното приключване по предоставяне на социалната услуга по проекта на специализирания екип:
Милена Бръчкова- психолог;
Д-р Марияна Петрова- психиатър;
Катя Чакърова- логопед;
Нина Иванова- музикален педагог;
Десислава Друмева- педагог изобразително изкуство;
Иванка Щерева- детегледачка;
Ана Тошева- санитар,
които със своя професионализъм, опит, любов и търпение помогнаха на децата да се погледнат в огледалото.

Наръчникът е на разположение на интересуващите ги специалисти, родители, граждани и може да се получи от личен състав на ДМСГД гр. Дебелец.

Покана пресконференция

ПОКАНА

На 29.11.2010 г.от 11.00 ч. в зала № 207 на Европейски информационен център – гр. Велико Търново, бул. „България” № 24.
Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Дебелец в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Клуб Отворено общество” ще даде заключителна пресконференция за отчитане на резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”, по договор BG051PO001-5.2.03-0033-C0001